ردیابی و تغییرات جمعیت عوامل بیماری زای گیاهی در پساب کارخانه قند و مزارع چغندرقند آبیاری شده با پساب در استان کرمان

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 255

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRSB-24-1_004

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1398

چکیده مقاله:

ریشه های چغندرقند به همراه خاک چسبیده به آن پس از برداشت جهت فرآوری به کارخانه های قند حمل شده و در اولین مرحله توسط فشار آب شستشو می شوند. آب گل آلود حاصل از شستشوی ریشه ها به عنوان پساب کارخانه توسط کانال به مزارع منطقه انتقال یافته و جهت آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به امکان انتقال عوامل بیماری زا توسط خاک و آب، طی سال 1384یک بار در هفته در زمان فعالیت کارخانه قند بردسیر از پساب کارخانه نمونه برداری شد و نمونه ها همان روز به آزمایشگاه منتقل گردید. جداسازی عوامل بیماری زا از هر نمونه پساب با استفاده از روش طعمه گذاری با برگ مرکبات و استفاده از ریشه های سالم چغندرقند، آبیاری گیاهچه های چغندرقند با پساب کارخانه، کشت روی محیط انتخابی PARPHو کشت قطرات پساب روی محیط های  PDA,CMA,NA,MAو WA  انجام شد. جداسازی نماتدها با ریختن پساب در الک با مش های مختلف انجام شد. با استفاده از روش های فوق قارچ های Fusarium oxysporum, Fusarium sp., Rhizopus stolonifer, Penicillium spp., Aspergillus spp., Pythium  aphanidermatum Pythium sp., Phytophthora cryptogea, Ph.drechsleri, Mucor sp.  Rhizoctonia solani,Geotrichum sp.  , باکتریErwinia carotovora و سیست های نماتدHeterodera schachtii جداسازی گردید و بیماری زایی این عوامل بر روی گیاه چه و برش های ریشه چغندرقند اثبات گردید. بررسی تغییرات جمعیت عوامل بیماری زا با استفاده از روش طعمه گذاری با برگ مرکبات و کشت قطرات پساب روی محیط های MA,NA, و PDA انجام شد. نتایج حاصل نشان داد قارچ های خانواده Pythiaceae و باکتری Erwinia carotovora در ابتدای دوره فرآوری دارای جمعیت بیشتری در پساب بوده  و جمعیت قارچ های   Alternaria alternata ، Rhizoctonia solani و   spp.  Fusariumدر طی دوره نمونه برداری یکنواخت بود. جمعیت قارچ هایPenicillium spp., Rhizopus stolonifer, Aspergillus spp., Mucor sp. وGeotrichum sp. در اواخر دوره نمونه برداری افزایش داشت. جمعیت سیست های نماتدHeterodera schachtii در دوره نمونه برداری متغیر بود. عوامل بیماری زای فوق از مزارع تحت آبیاری با پساب نیز جداسازی گردید.

نویسندگان

غلامرضا برادران

مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

محمد مهدی امینایی

مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان ، ایران

محمدعلی جواهری

مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان ، ایران.