حساسیت سنجی انتقال حرارت نانوسیال آب - مس در بین دو صفحه موازی با روش سطح پاسخ

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 273

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME24_459

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1398

چکیده مقاله:

در جریان های نانوسیال، تغییر قطر ذرات نانو، کسر حجمی نانوسیال و عدد رینولدز جریان، انتقال حرارت را به میزان متفاوتی تغییر می دهند و در حالت های خاصی تغییر این پارامترها جهت افزایش انتقال حرارت توجیه ندارد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه تغییر هرکدام از پارامترهای فوق در افزایش عدد ناسلت متوسط با استفاده از روش سطح پاسخ است. در این مطالعه انتقال حرارت جریان آرام، دوبعدی و در حال توسعه نانوسیال آب - مس در بین دو صفحه موازی با استفاده از روش عددی حجم محدود حل شده و سپس با استفاده از روش سطح پاسخ، میزان و شدت افزایش عدد ناسلت متوسط در اثر تغییر پارامترهای فوق بررسی می شود. در انتها نتیجه شده است که در کسرهای حجمی بالاتر، عدد ناسلت متوسط با افزایش عدد رینولدز یا کاهش قطر ذرات نانو، افزایش بیشتری می یابد. در قطرهای بالاتر ذرات نانو، عدد ناسلت متوسط با افزایش عدد رینولدز با کاهش قطر ذرات نانو افزایش کمتری می یابد. در تمام حالات با افزایش کسر حجمی نانوسیال، عدد ناسلت متوسط به طور یکنواخت افزایش می یابد. تاثیر کسر حجمی نانوسیال در افزایش عدد ناسلت متوسط نسبت به دو پارامتر دیگر مسئله کمتر است.

نویسندگان

بیژن درباری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

محمدباقر آیانی

استادیار گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی