پیش بینی هوش معنوی بر اساس ویژگی های شخصیتی در معتادان مرد در حال ترک استان ایلام

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

309

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCS-5-3_004

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1398

چکیده مقاله:

اعتیاد به مثابه ی یک عارضه و آسیب فردی و اجتماعی دارای علل و عوامل، ریشه ها، زمینه ها و همچنین عوارض و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیطی، روانی و فردی متعددی میباشد.هدف: پژوهش حاضر با هدف پیشبینی هوش معنوی بر اساس ویژگی های شخصیتی در معتادان مرد در حال ترک استان ایلام انجام گرفت.مواد و روش ها: در این پژوهش که به صورت همبستگی انجام گرفته است، تعداد 250 معتاد مرد در حال ترک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. از دو پرسشنامه ی ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، برونگرایی، تجربه گرایی، توافق پذیری و وجدانی بودن به عنوان متغیرهای پیشبین و هوش معنوی به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. P<0/01 به عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که افراد معتادی که روان رنجوری 35/36±7/50 بالاتری دارند از هوش معنوی پایینتری برخوردار هستند. افراد معتاد با ویژگی های شخصیتی برون گرایی 38/57±6/44 ، توافق پذیری 39/16±5/59 و وجدانی بودن 43/28±7 بالا هوش معنوی بالاتری دارند. ویژگی شخصیتی روان رنجوری با ضریب همبستگی -0/44 به عنوان مهمترین متغیر پیشبین در هوش معنوی واحدهای پژوهش تعیین شد. ضرایب تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر برای ترکیب خطی متغیرهای ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی در سطح کمتر از 0/001 معنیدار بود.بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش از وجود رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی در مردان معتاد در حال ترک استان ایلام حمایت میکند. با توجه به یافته های به دست آمده از این پژوهش میتوان اینگونه بیان داشت که ویژگی های فردی و شخصیتی افراد میتواند در بهره گیری بهتر از هوش معنوی و در نتیجه سازگاری و حل مسایل مختلف کمک کننده باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

جمیلصادقی فر
جمیل صادقی فر

دکترای بهداشت، استادیار، گروه سلامت عمومی، مرکز تحقیقات آسیب های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

طاهرهمحرابیان
طاهره محرابیان

دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه الزهرا س ، تهران، ایران