روند کیفیت زندگی در بیماران با آسیب عصب دست ناشی از تروما

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

316

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCS-5-3_001

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1398

چکیده مقاله:

تروما علت اصلی از کارافتادگی و معلولیت جمعیت فعال در کشورهای در حال توسعه است. در این بین آسیبهای دست، یکی از شایعترین تروماها در این دنیای صنعتی میباشد. این آسیبها بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر دارد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین روند کیفیت زندگی در بیماران با آسیب عصب دست ناشی از تروما میباشد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی در سال 1396 بر روی بیماران دچار آسیب به عصب دست انجام یافته است. نمونه ها به تعداد 100 نفر و به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی SF36 و پرسشنامه ناتوانی بازو، شانه و دست DASH-38 بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 و آزمون آماری کروسکال والیس استفاده گردید و P<0/05 به عنوان سطح معنیدار در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین سنی واحدهای پژوهش 27/69±7/21 سال بود. آزمون آماری کروسکال والیس نشان داد نمره کیفیت زندگی بیماران بدو مراجعه؛ 42/18±14/27، 3 ماه بعد؛ 58/10±12/89 و 6 ماه بعد از جراحی؛ 78/98±8/25 به طور معنیداری با گذشت زمان افزایش یافته بود . P=0/000 همچنین نمره ناتوانی عملکردی دست بدو مراجعه؛ 65/43±17/98، 3 ماه بعد؛ 36/04±18/16 و 6 ماه بعد از جراحی؛ 3/03±1/29 با گذشت زمان کاهش یافته بود . P=0/000 بحث و نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان داد روند کیفیت زندگی در بیماران با آسیب به دست به دنبال تروما بعد از عمل جراحی روند صعودی داشت. با این وجود کیفیت زندگی این بیماران حتی بعد از عمل جراحی نیز پایین است؛ بنابراین انجام برنامه ریزی اساسی در این زمینه توسط مسیولین مربوطه ضرورت دارد.

نویسندگان

افضلشمسی
افضل شمسی

دکترای تخصصی پرستاری آموزش داخلی - جراحی ، استادیار، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

سیده صباضیاء
سیده صبا ضیاء

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات سوختگی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

راضیه شهابی نژاد

کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی، تهران، ایران.