تاثیر پدیده ریزگرد بر روی عملکرد محصول یونجه در استان خوزستان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 624

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TICD02_050

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1398

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر پدیده ریزگرد بر عملکرد محصول یونجه استان خوزستان طی سالهای 95-1370 است.برای این منظور از تابع واکنش عملکرد محصول یونجه به بروز پدیده ریزگرد استفاده شده و مدل این پژوهش با بهره گیری ازمدل اقتصادسنجی داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج برآورد مدل رگرسیونی نشان میدهد متغیر ریزگرد بر روی عملکردمحصول یونجه تاثیر منفی و معنی داری می گذارد. بدین صورت که به ازای یک ساعت افزایش ریزگرد، سالانه محصول یونجه 2کیلوگرم در هکتار کاهش می یابد. با توجه به میانگین ساعات بروز ریزگرد در استان خوزستان، در مجموع برآورد می شود در دورهمورد مطالعه ریزگرد سالانه باعث کاهش 1336 کیلوگرم در هکتار یونجه شده است. از بین سایر متغیرهای توضیحی استفادهشده متغیرهای بارش، رطوبت و سرعت باد بر روی عملکرد یونجه تاثیر مثبت و معنی داری می گذارند؛ به طوریکه به ازای هر یکمیلی متر افزایش در بارش سالانه، محصول یونجه 11 کیلوگرم در هکتار افزایش می یابد و با افزایش هر یک درصدی در میانگینرطوبت هوا، 138 کیلوگرم بر تولید یونجه در هکتار افزوده می شود. همچنین، اگر میانگین سرعت باد یک کیلومتر بر ساعتافزایش یابد محصول یونجه 437 کیلوگرم در هکتار افزایش خواهد یافت. روند افزایشی عملکرد یونجه نیز بیانگر افزایش 256کیلوگرم در هکتار در هر سال است. گفتنی است در الگوی برآورد شده متغیر دما تاثیر معنیداری بر عملکرد یونجه نداشت.

نویسندگان

محمدحسین ذوقی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه زنجان

حیدر قلی زاده

استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زنجان

محمدرضا نظری

استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید بهشتی

نرگس مرادخانی

استادیار اقتصاد، دانشگاه زنجان