بررسی توان های گردشگری در پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 605

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UMCONF06_001

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1398

چکیده مقاله:

امروزه شھرھای کوھستانی به عنوان یکی از سایت ھا و جاذبھ ھای مھم گردشگری محسوب می شوند و به دلیل داشتن انواع جاذبه ھای طبیعی، مقصد بسیاری از گردشگران ھستند. صنعت توریسم که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی می نامند، صنعتی وابسته به عوامل اقلیمی از جمله آب و ھواست که این عوامل در شھرھای کوھستانی باعث جذب گردشگر در دوره سرد (پیست اسکی) و گرم سال (جاذبه ھای تاریخی و طبیعی) می شود. درحال حاضر صنعت گردشگری یکی از منابع مھم تولید درامد، اشتغال و ایجاد زیرساخت-ھا برای نیل به توسعه پایدار محسوب می شود. سرمایه گذاری در صنعت گردشگری دارای آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی است. روش مورد استفاده در این پژوھش روش مطالعه کتابخانه ای- اسنادی و با بھره گیری از کتب مختلف و مقالات مربوطه و مطالعه ی میدانی می باشد. بر این اساس در این پژوھش با توجه به قابلیت ھای بالقوه شھر ھمدان در زمینه ی گردشگری، آثار و عوامل جذب گردشگر دراین شھر مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. یافته ھا نشان می دھد که گردشگری در شھر ھمدان از قابلیت ھا و جذابیت ھای بی شماری برخوردار است و در صورت سرمایه گذاری در این زمینه می توان شھر ھمدان را به عنوان شھر مطرح در زمینه ی گردشگر پذیری و متعاقب آن مھاجرپذیر معرفی نمود.

نویسندگان

سید محمد حسینی

استادیار اقلیم شناسی، دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

فخری السادات فاطمی نیا

دکتری آب و هواشناسی کشاورزی

مژده یوسفوند

کارشناس جغرافیا، دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

حمیده صادقی

کارشناس جغرافیا، دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی