بررسی میزان تجمع و مداخلات غیرحرفه ای در صحنه حوادث ترافیک جاده ای کشور

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 516

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHED09_039

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: مرگو میر و عوارض ناشی از حوادث ترافیکی، یکی از مشکلات اصلی در سطح جهان، بالاخص در کشورهای با درآمد کم و متوسط همچون ایران محسوب میگردد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر امدادرسانی حوادث ترافیک جادهای، تجمع و مداخله مردم در صحنه حادثه است. هدف از این مطالعه بررسی میزان تجمع و مداخلات غیر حرفه ای در صحنه حوادث ترافیک جاده ای کشور ایران است.روش کار: این مطالعه توصیفی-مقطعی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جمع آوری اطلاعات توسط کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در سه استان تهران، اصفهان و چهارمحال انجام شد. پس از گذشت دوره زمانی چهار ماهه، تعداد 280 چک لیست تکمیل و جمع آوری گردید. از روشهای آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 22 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها:طبق نتایج آزمون کای دو، بین تجمع مردم و تعداد مصدوم و فوتی در هر حادثه رابطه معناداری وجود داشت > 0/001( p و .)χ2 = 5/96 همچنین بین تجمع مردم درصحنه حادثه، انجام مداخله قبل از رسیدن کارکنان اورژانس و تعداد مصدوم رابطه معناداری وجود داشت .)p > 0/05( بین تعداد مصدومین حادثه ترافیک جاده ای و تعداد افراد تجمع کننده درصحنه حادثه رابطه معناداری وجود دارد p > 0/001( و )r= 0/65 و بین تعداد فوتی حوادث و تعداد افراد تجمع در محل حادثه رابطه معناداری وجود دارد p > 0/05( و .)r= 0/069 نتیجه گیری:در اکثر حوادث ترافیکی مردم در صحنه حادثه حضور خواهند داشت. تجمع مردم میتواند موجب افزایش تلفات سوانح شود. لازم است آگاهی مردم در مورد عوارض حضور و مداخله غیرآگاهانه افزایش یابد و مردم به این درک برسند که در زمان امدادرسانی سازمانهای امدادی عدم حضور و تجمعشان در محل حادثه، اقدامی تسهیلگر درآمدادرسانی و کمک به آسیب دیدگان خواهد بود.

کلیدواژه ها:

مداخلات غیر حرفه ای ، صحنه حادثه ترافیکی ، امدادرسانی

نویسندگان

آیدین آرین خصال

دکتری تخصصی مدیریت خدمات درمانی، گروه مدیریت خدمات درمانی، دانشکده مدیریت و اطلا عرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

محمد حیدری

دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوری تها، گروه پرستاری داخل ی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، چهارمحال بختیاری، ایران

داود خراسانی زواره

دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، مرکز تحقیقات ارتقا ایمنی و پیشگیری ازمصدومیتها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، گروه علوم و آموزش بالینی، موسسه کارولینسکا، استکهلم، سوئد