ارائه مدل مدیریت مداخله کنندگان غیرحرفه ای در صحنه حوادث ترافیک جاده ای

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 517

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHED09_013

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: مرگ ومیر و عوارض ناشی از حوادث ترافیکی، یکی از مشکلات اصلی بهداشت عمومی در کشور ایران محسوب میگردد. در کشور ما تجمع تماشاگران صحنه حادثه و حضور مداخلهکنندگان غیرحرفهای درصحنه حادثه ترافیک جاده ای و مداخله در امر امدادرسانی معمول بوده و گاهی باعث بروز مشکلاتی در این زمینه میگردند. در این پژوهش تلاش شده است به صورت اختصاصی علل و تاثیرات این تجمعات بر صحنه حادثه و راهکارهای پیشنهاد ی و عملیاتی لازم جهت مدیریت مداخله کنندگان غیرحرفهای درصحنه حادثه ترافیک جاده ای بررسی و مدلی جهت مدیریت مداخله کنندگان غیرحرفه ای درصحنه حادثه ترافیک جاده ای ارائه گردد.روش کار: این پژوهش در پنج مرحله انجام شد. در مرحله اول به وسیله چک لیست محقق ساخته و در سه استان منتخب به بررسی وضعیت حضور و مداخله مردم درصحنه حوادث ترافیکی پرداخته شد. در مرحله دوم، جهت شناسایی تجارب امدادگران و انگیزه مردم حاضر درصحنه، از روش کیفی تحلیل محتوی و مصاحبه نیمه ساختاریافته 57( مصاحبه( استفاده گردید. در مرحله سوم پژوهش دوره آموزشی با محوریت مدیریت مصدومان حوادث ترافیکی برای 281 نفر از رانندگان حرفه ای برگزار شد و دانش و نگرش رانندگان بررسی شد، همچنین پس از گذشت دوره 6 ماهه، تجربه و میزان کاربرد آموزه ها از طریق مصاحبه تلفنی با شرکت کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله چهارم پژوهش مولفه ها استخراج و با استفاده از روش دلفی، مدل اولیه اعتبارسنجی شد. در مرحله پنجم، مدل نهایی تبیین و ارائه گردید.نتیجه گیری: با قبول این واقعیت که در اکثر موارد مردم زودتر از سازمانهای امدادی در سر صحنه حادثه ترافیکی حضور مییابند و اینکه زمان در بحث کمک رسانی به مصدومین و کاهش مرگومیر ناشی از آسیبهای ترافیکی نقش اساسی دارد، لذا توجه به استفاده بهینه از این حضور مردم و تبدیل هرچه بیشتر مداخله کنندگان غیرحرفه ای به پاسخ دهندگان اولیه میتواند تاثیر بسزایی در کاهش عوارض ناشی از این نوع حوادث داشته باشد.

کلیدواژه ها:

مداخله کنندگان غیرحرفه ای ، پاسخ دهندگان اولیه ، سازمانهای امدادی ، حوادث ترافیک جاده ای ، صحنه حادثه

نویسندگان

محمد حیدری

دکتری تخصصی سامت در بلایا و فوریتها، گروه سامت در بلایا و فوریتها، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران؛ استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، چهارمحال بختیاری، ایران،

آیدین آرین خصال

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار، گروه سیاستگذاری سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

داود خراسانی زواره

دانشیار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران