تبیین فرآیند خشونت محل کار علیه کارکنان خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و ارائه مدل کاهش خشونت، یک تئوری زمینه ای

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 726

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHED09_007

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: خشونت محل کار یک پدیده اجتماعی نامطلوب و تهدیدکننده ایمنی کارکنان بخش سلامت است و علیرغم شیوع بالای خشونت محل کار و پیامدهای جدی بر سلامت، مطالعات کیفی بسیار محدود در زمینه فرآیند آن در خدمات فوریتهای پزشکی انجام شده است. این مطالعه، باهدف تبیین فرآیند خشونت محل کار علیه کارکنان خدمات فوریتهای پزشکی انجام شد.روش کار: این مطالعه با روش تحقیق کیفی و رویکرد سیستماتیک تئوری زمینه ای در سال 1395 انجام شد. مشارکت کنندگان مطالعه، شامل 19 نفر از کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بودند. معیار ورود به مطالعه، داشتن تجربه مواجهه با خشونت محل کار و حداقل یک سال سابقه کار بود. برای جمع آوری دادها، نمونه گیری هدفمند و نظری بکار گرفته شد. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد و انجام مصاحبه با مشارکت کننده ها با تحلیل همزمان بود. بر اساس روش مطالعه، تجزیه و تحلیل مصاحبه قبلی، مصاحبه بعدی را روشن میساخت. تحلیل، با رویکرد اشتراوس/ کوربین و کدگذاری سه مرحلهای و استفاده از مقایسه مداوم داده ها انجام شد. مشارکت کنندگان تا مرحله ای وارد مطالعه شدند که داده ها و مفاهیم به اشباع رسیدند و الگوی پارادایمی فرآیند خشونت محل کار ارائه گردید.نتیجه گیری:وقوع شوک ناشی از یک رخداد غیرمنتظره و هیجانات ناشی از آن در مددجویان، تاخیر زمان پاسخ، شرایط زمینه ای و مداخله ای حاکم بر محیط کار خدمات فوریتهای پزشکی که متاثر از شرایط درون سازمانی و برون سازمانی خدمات فوریتهای پزشکی است، کارکنان را در موقعیتی قرار میدهد که با خشونت محل کار مواجه میشوند. مواجهه با خشونت باعث بروز آسیبهایی به ویژه روی سلامت و امنیت کارکنان میشود، بنابراین، فراهم آوردن بستر پیشگیری یا کاهش خشونت محل کار، مراقبتهای جسمی و روانی و حمایت حرفه ای و قانونی از آنان ضروری است. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهاد هایی به عنوان الگوی کاهش خشونت محل کار ارائه شده است.

نویسندگان

مجید پورشیخیان

دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها، گروه سامت در بلایا و فوریتها، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران؛ استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

داوود خراسانی زواره

دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، مرکز تحقیقات ارتقا ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، گروه علوم و آموزش بالینی، موسسه کارولینسکا، استکهلم، سوئد

آیدین آرین خصال

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار، گروه سیاستگذاری سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

حسن ابوالقاسم گرجی

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار، گروه مدیریت خدمات درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران