طراحی مدل آمادگی نظام سلامت ایران در برابر پدیده ریز گردها

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 670

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHED09_002

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: ریز گردها یا طوفانهای گردوغبار جزء مخاطرات طبیعی می باشند که در ایران، به طورجدی سلامت مردم را تحت تاثیر قرار داده اند. این پژوهش باهدف طراحی مدل جامع آمادگی نظام سلامت ایران در برابر پدیده ریز گردها انجام گردید. روش کار: پژوهش حاضر به روش سه مرحله ای والکر و اوانت طراحی گردید. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های اولیه بدون ساختار و در ادامه مصاحبه نیمه ساختاریافته با 21 نفر از افراد کلیدی و صاحب تجربه در سطوح مختلف سیاست گذاری کلان کشوری در تهران، سیاست گذاران ارشد و مدیران اجرایی استانی و همچنین مردم متاثر از پدیده ریز گردها در استان خوزستان انجام شد. در گام اول پژوهش به منظور شناسایی وضعیت موجود، اقدامات و چالش های آمادگی بر اساس این مصاحبه ها استخراج و راهکارهای آمادگی مشخص شدند. در ادامه با استفاده از روش تئوری زمین های مدل اولیه پارادایمی تدوین گردید. در گام دوم با استفاده از یافته های مدل پارادایمی، مرور نظا ممند متون انجام شد. در گام سوم نیز، بر اساس یافته های دو مرحله قبلی، مدل ترکیبی پیشنهاد ی استخراج گردید.یافته ها: اقدامات آمادگی انجام شده در حوزه های پایش و نظارت، هشدار دهی و اطلاع رسانی، تدارک مشارکت دیگر سازمان های مسئول، تحلیل خطر، تدوین پروتکل، برنامه ریزی درمان و تریاژ بیماران، مدیریت اطلاعات، تشکیل ساختار سازمانی پاسخگویی، پژوهش و آموزش، برگزاری تمرین، ارتباطات، همکاری و هماهنگی، تامین منابع مالی، کارکنان و تجهیزات قرار داشتند. چال شهای آمادگی در 20 زیر طبقه و 6 طبقه اصلی شامل شناسایی مخاطره، ارزیابی خطر، کسب و توسعه دانش، عناصر سازمانی، منابع، پایش و ارزشیابی قرار گرفتند. مرور نظام مند متون نشان داد که 12 زیر طبقه و 3 طبقه اصلی شناخت وضعیت مخاطره ریز گردها، برنامه ریزی و سیاست گذاری و ارزیابی خطر جز مولفه های مهم آمادگی می باشند. طبقه مرکزی در مدل پارادایمی اولیه نبود پارادایم آمادگی چندبعدی می باشد که بر اساس آن نظریه زمین های ضرورت کسب پارادایم آمادگی چندبعدی ارائه گردید. عناصر مدل پیشنهاد ی نهایی شامل شناسایی مولفه های موثر بر آمادگی نظام سلامت ایران در برابر ریز گردها و در ارتباط با مفاهیم سلامت، انسان و محیط و همچنین در تعامل با لزوم کسب آمادگی جامع در برابر ریز گردها در سطوح مختلف سیاست گذاران ملی، مدیران اجرایی و مردم می باشد. در پیرامون این مدل نیز راهکارهای عملیاتی در یازده زیرطبقه و پنج طبقه اصلی شامل ارزیابی خطر، مدیریت سازمانی، مدیریت دانش، توسعه منابع، پایش و ارزشیابی قرار دارد.نتیجه گیری: سیاست گذاران سلامت می توانند به کمک این مدل پیشنهاد ی و بومی از استراتژ یهای متنوعی جهت ارتقای آمادگی نظام سلامت در برابر ریز گردها و در تعامل با سایر سازما نهای مسئول استفاده نمایند. طراحی دستورالعمل های بومی آمادگی نظام سلامت ایران در برابر پدیده ریز گردها مبتنی بر مولفه ها و راهکارهای پیشنهاد ی مدل نهایی، طراحی شبکه های تحقیقاتی بی نرشت های،توسعه آموز شهای عمومی و تخصصی، تدوین برنامه برخورداری از فناور یهای پیشرفته سامانه هشدار اولیه، برنامه ریزیهای آمادگی مبتنی بر نقش ههای خطر و شناخت بار بیماری و ابعاد مختلف پدیده ریز گردها، تامین منابع، توجه جدی سیاست گذاران به آمادگی جامع همحور، تدوین استانداردها جدید و بومی کنترل کیفیت هوا، تدوین تفاهم نامه های سلامتی منطق های، تمرکز بر شناخت نقش باور و نگرش مردم و مسئولین در ارتقا آمادگی، برگزاری منظم تمرین و برنامه ریزی آمادگی بلندمدت و ایمن ساختن ساختما نها دربرابر ریز گردها پیشنهاد میشود.

نویسندگان

کیومرث اله بخشی

دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوری تها، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،ایران

رضا خانی جزنی

دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

داود خراسانی زواره

دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، مرکز تحقیقات ارتقا ایمنی و پیشگیری ازمصدومی تها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، گروه علوم و آموزش بالینی، موسسه کارولینسکا، استکهلم، سوئد

زهره قمیان

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران