کیفیت فضای شهری ونقش آن در مردم گرایی مطالعه موردی هسته مرکزی و تاریخی شهرلاهیجان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 490

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_0028

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

امروزه افول کیفیت فضاهای همگانی درپی بی توجهی به نقش انسان وحضوراو درفضای شهری سبب ایجادمشکلات اجتماعی عدیده ای گردیده است؛ اما برای داشتن جامعه ای سالم نیازبه حضورمردم درشهردیده میشود. بنابراین طراحی شهری باهدف ارتقای کیفیت فضای شهری میتواند زمینه ای برای ارتقای مطلوبیت ،رفع آسیبهای اجتماعی ودرنتیجه مردم گرایی فضای شهری باشد. دراین مقاله به شناخت وسنجش عوامل تاثیرگذار کیفیت فضای شهری برمردم گرایی پرداخته شد. هدف اصلی پژوهش شناسایی، سنجش ورتبه بندی کیفیت های موثرفضای شهری برمردم گرایی تعیین گردید. روش تحقیق دراین پژوهش ترکیبی؛ شامل مجموعه ای ازروشهای توصیفی-تحلیلی وروش گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانهای-اسنادی و میدانی ؛ابزار گردآوری اطلاعات به صورت مشاهده، پرسشنامه واستفاده ازبانک های اطلاعاتی مختلف، توام باتهیه جداول، فیش برداری اطلاعات بوده است. پرسشنامه پژوهش حاضردرمقیاس طیف لیکرت ؛ به صورت5 گزینهای وبسته پاسخ طراحی شده بود. جامعه آماری تحقیق درشهرلاهیجان ونمونه آماری شامل 117نفر از شهروندان بومی ساکن شهرو استفاده کننده ازفضا که درزمان نمونه گیری درمقطع زمانی5روزه دردسترس بوده اند؛ انتخاب گردید. تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده ازپرسشنامه برای آزمون کردن فرضیه های تحقیق به کمک نرم افزار SPSS؛ و به دو صورت توصیفی واستنباطی انجام گرفت. نتایج تحلیل های آماری نشان داده بود؛ پیاده مدارکردن فضای شهری با بدست آوردن بالاترین درصد 3,20 حائزرتبه اول وسایرعوامل همچون فراهم آوردن شرایط لازم برای وقوع فعالیتهای اجتماعی، فرهنگ سازی وتقویت قرارگاه های رفتاری به ترتیب حائزرتبه های بعدی شدند.

نویسندگان

مریم دانش شکیب

دانشجوی دکتری طراحی شهری،گروه شهرسازی،واحدتبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

آرش ثقفی اصل

استادیارگروه شهرسازی،واحدتبریز،دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران