تحلیلی بر امنیت گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 458

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCONF01_073

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

امروز گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین صنایع در جهت ایجاد درآمد و ارتفاع رشد و توسعه ی اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شده و رشد آن تغییرات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است. تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر احساس امنیت گردشگری در شهر یاسوج انجام شده است. از آنجا که اختلال در امنیت، پیامد و بازتاب های نگران کننده ای دارد و از طرف دیگر، بی تردید در ایجاد امنیت و احساس امنیت، عوامل گوناگونی تاثیر دارند در این تحقیق به بررسی برخی از این عوامل پرداخته شده است. روش تحقیق، پیمایشی بودو داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه گردشگران شهر یاسوج می باشد، که با استفاده از الگوهای فرهنگی، تسهیلات و ارائه امکانات رفاهی، حضور و عملکرد نیروی نظامی و انتظامی، تبلیغات ارائه شد بوسیله هشدار از طریق بروشور و اطلاعیه ها که با استفاده از نرم افزار SPSS و Excel مورد ارزیابی قرار گرفته بین عوامل فرهنگی و میزان امنیت گردشگری در شهر یاسوج رابطه معنی دار وجود دارد. بین میزان تسهیلات و ارائه امکانات رفاهی و خدمات با امنیت گردشگران در شهر یاسوج رابطه معنی دار وجود دارد. بین حضور و عملکرد نیروهای نظامی و انتظامی با امنیت گردشگران در شهر یاسوج رابطه معنی دار وجود دارد. بین تبلیغات ارائه شده بوسیله هشدارها از طریق بروشور و اطلاعیه ها، آگاهی دادن در مورد هنجارها و ارزش ها آگاهی دادن از طریق رسانه ها و سایت ها اینترنتی با امنیت گردشگران در شهر یاسوج رابطه معنی دار وجود دارد. در بین متغیرهای تحقیق، حضور و عملکرد نیروی انتظامی با 0/867 بیشترین سهم را تبیین احساس امنیت گردشگری داشت.

نویسندگان

سجاد آتش پرور

کارشناس ارشد مخاطرات محیطی دانشگاه مازندران

محسن رستمی

کارشناس ارشد مخاطرات محیطی دانشگاه مازندران