ارتباط بین سیرت نیکوی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 391

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ETCONF03_063

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سیرتنیکوی مدیران و رفتارشهروندیسازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام میباشد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیهی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام به تعداد 146 نفر بودند که نمونه به صورت کل شمار برابر جامعه آماری یعنی 146 نفر در نظر گرفته شد و در مجموع 101 پرسشنامه به محقق برگشت داده شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد شامل پرسشنامه سیرت نیکوی نصراصفهانی، رفتارشهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران بودند. داده ها با استفاده از نرم افزارPLS SMATR- و Spss16 پردازش شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بین سیرت نیکوی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود که مسئولان ادارات ورزش و جوانان به سیرت نیکوی مدیران در سازمانهای ورزشی، توجه بیشتری کنند زیرا با توجه به این عامل سیاستها و راهبردهای تشویقی مناسبی درجهت شکوفاتر شدن رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان ایجاد میشود.

کلیدواژه ها:

سیرت نیکو ، رفتارشهروندی سازمانی ، ادارات ورزش و جوانان

نویسندگان

فائزه آقائی میبدی

کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

مژگان صالحی پور

استادیار دانشگاه ایلام