اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری (گربه سازگار) بر راهبردهای مثبت و منفی نظم جویی شناختی هیجان در دانش آموزان دختر دبستانی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 597

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHO05_262

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: تنظیم هیجان و همچنین مهارت ها و راهبردهای بسیار مهم در پنج سال اول زندگی رشد پیدا می کنند. پژوهشگران و روان درمانگران همواره رویکردها و مدل های گوناگونی در جهت بهبود مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان و نوجوانان به کار گرفته اند. یکی از درمان های مطرح در حوزه کودک و نوجوان، درمان شناختی رفتاری به روش گربه سازگار می باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری (گربه سازگار) بر راهبردهای مثبت و منفی نظم جویی شناختی هیجان دانش آموزان دختر دبستانی شهر گرگان انجام گردید. روش تحقیق: روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دختران دانش آموز پایه چهارم و پنجم مقطع ابتدائی شهر گرگان در سال تحصیلی 97-1396 بود. از این میان تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی در دو گروه 15 نفر آزمایش و کنترل قرار گرفتند. دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان پاسخ دادند. برای گروه آزمایش بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون به مدت 16 جلسه، هفته ای یک جلسه، تکنیک شناختی رفتاری گربه سازگار اجرا شد. داده های پژوهش به وسیله آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و توسط نرم افزار SPSS/20 تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین میانگین نظم جویی شناختی هیجان دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان عنوان داشت که رویکرد شناختی رفتاری (گربه سازگار) بر راهبردهای مثبت و منفی نظم جویی شناختی هیجان دانش آموزان دختر دبستانی تاثیر دارد.

کلیدواژه ها:

رویکرد شناختی رفتاری ، گربه سازگار ، نظم جویی شناختی هیجان

نویسندگان

نسیم قندهاری

گروه روان شناسی بالینی، واحد بهشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، بهشهر، ایران

عبدالعلی یعقوبی

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه مازندران، ساری، ایران