تاثیر کامپیوتربر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 452

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HPCONF03_131

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1398

چکیده مقاله:

استفاده از فناوریاطلاعات در مدارس موجب یادگیری مشارکتی ، تقویت روحیه ی پژوهش و فراهم نمودن یادگیری مادام العمر میشود. هدف بررسی تاثیر کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه میباشد. این پژوهش کاربردی باطرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری ،دانش آموزان دبیرستان هوشمند حضرت زهرا (س) است. بافرمول کوکران، نمونه تصادفی 40نفره سوم تجربی انتخاب ودرگروه کنترل با روش معمول ودر گروه آزمایشی با استفاده از کامپیوتر آموزش دیده است. تجزیه اطلاعات باتحلیل واریانس((ANOVAوآزمون توکی و بررسی نتایج ، بانرمافزار 22SPSS وMinitab17 است. ./7 آلفای کرانباخ پایایی پرسشنامه ومقایسه میانگین نمرات پایانی حاکی از تاثیرکامپیوتربرپیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه است.

نویسندگان

رضوان فقهی

دانشجو ی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

اسداله عباسی

استادیار دانشگاه پیام نور تهران جنوب