بررسی و تعیین پارامترهای تخلخل و تراوایی سازند قم در ایران مرکزی برپایه نگاره های چاه پیمایی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 442

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF05_093

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

پتروفیزیک علم مطالعه خصوصیات سنگها و اثر متقابل آنها با سیالات است. تخلخل، نفوذپذیری، درجه اشباع، شکل هندسی منفذها و خواص رادیواکتیو از مهمترین خواص پتروفیزیکی سنگها بشمار می آید.هدف اصلی این تحقیق بررسی توزیع پارامترهای پتروفیزیکی، تعیین نوع تخلخل و تعیین لیتولوژی با استفاده از نگارهای چاه پیمایی میباشد. در این مطالعه که با استفاده از داده های یکی از چاهای واقع در ایران مرکزی صورت گرفته است. لایه مخزنی سازند قم مورد ارزیابی پتروفیزیکی قرار گرفته اند.هدف مطالعه پیش بینی عملکرد مخزن در حالت تولید بهینه و برنامه ریزی جهت توسعه میدان و بررسی خواص پتروفیزیکی سازند قم در ایران مرکزی می باشد.در بخش زمین شناسی پس از بررسی کلیه اطلاعات و گزارش های موجود مطالعه زمین شناسی منطقه و همچنین تعیین و تفسیر محیط رسوبی سازند تشکیل دهنده ی مخزن گازی موجود در سازند قم درایران مرکزی در دستور کار قرار گرفته اند.جهت قضاوت در مورد تناسب یا عدم تناسب مخزن برای ذخیره سازی اطلاع از خواص پتروفیزیکی مخزن سراجه با استفاده از نمودارهای ژئوفیزیکی چگالی، صوتی و نوترون محاسبه گردیده و از روابط مختلف تجربی نیز برای محاسبه تخلخل استفاده شده است.تخلخل موثر به عنوان بخشی از مخزن که جهت ذخیره سازی قابل استفاده است در نظر گرفته شده است.حجم گاز برجای مخزن معادل 5/8 میلیارد متر مکعب برآورد شد. بیش از 20 درصد حجم برجای مخزن جهت ذخیره سازی قابل استفاده است.بنابراین ظرفیت ذخیره سازی مصنوعی گاز در سازند قم در حدود 1/3 میلیارد متر مکعب برآورد می شود.در بخش مطالعات پتروفیزیک کلیه اطلاعات دریافتی پس از دسته بندی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.این ارزیابی ها جهت تعیین سنگ شناسی و لیتولوژی و تخلخل موجود مورد بحث قرار گرفت.

نویسندگان

دانیال عباسی

فارغ تحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نفت _اکتشاف دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

محمدعادل خراسانی

فارغ تحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نفت _اکتشاف دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

نیما مشیری

فارغ تحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نفت _اکتشاف دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران