تعیین رابطه بین مدیریت مشارکتی با کارآفرینی از دیدگاه کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 236

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBSCO01_075

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی و مولفه های آن شامل نحوه هدف گذاری، نحوه اعمال مشوقها، نگرش نسبت به تحول، اتخاذ روشها و فنون هماهنگی، نحوه تقسیم کار در سازمان و رهبری اثربخش در اداره کل تربیت بدنی استان یزد انجام گرفته است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانی اداره کل تربیتبدنی استان یزد که بر اساس اطلاعات کارگزینی اداره کل تربیتبدنی استان یزد در سال 1389، تعداد آنها 144 نفر میباشد که با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 104 نفر برآورد گردید و سرانجام 93 پرسش نامه از این نمونه آماری دریافت شد. این پژوهش از نوع همبستگی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. جهت اندازه گیری آزمودنیها از دو پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتی و کارآفرینی استفاده شده است که پایایی این دو پرسش نامه به ترتیب 0/91 و 0/85 و اعتبار آنها به ترتیب 0/75 و 0/80 توسط محقق برآورد گردید. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد(.(r=0/60 p ≤0/05 همچنین بین مدیریت مشارکتی با مولفه های کارآفرینی یعنی نحوه هدف گذاری، نحوه اعمال مشوقها، نگرش نسبت به تحول، اتخاذ روشها و فنون هماهنگی، نحوه تقسیم کار در سازمان و رهبری اثربخش رابطه معنی داری مشاهده گردید(.(p≤ /01 همچنین بین رابطه میان مدیریت مشارکتی با کارآفرینی برحسب جنسیت ، مدرک تحصیلی ، وضعیت استخدام تفاوت معنی داری وجود دارد و در خصوص سابقه خدمت بجز طبقه 11 -15 سال در بقیه طبقات سابقه خدمتی همبستگی بین دو متغیر معنی دار بود. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده میتوان از مدیریت مشارکتی به عنوان عامل موثری جهت بالا بردن کارآفرینی در اداره کل تربیت بدنی استان یزد استفاده کرد تا کارکنان بتوانند با بهره گیری از مدیریت مشارکتی، سازمان تربیتبدنی را به یک سازمان پیشرو تبدیل کنند.

نویسندگان

حامد سالاری

استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران