بررسی منابع مختلف مکمل مس بر عملکرد رشدی، فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون و جمعیت میکروبی روده در جوجه های گوشتی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 470

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEFSJ03_147

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر منابع مختلف مکمل مس بر عملکرد رشدی، فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون و جمعیت میکروبی روده در جوجه های گوشتی بود. از 240 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و چهار تکرار و 12 قطعه پرنده به ازای هر تکرار استفاده شد. تیمارهای مورد بررسی شامل منابع مختلف مس (گلایسین مس، سولفات مس، نانوکلات مس، نانوگلایسین مس و بدون مس) به میزان 16 میلی گرم در کیلوگرم جیره بودند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سطح 16 میلی گرم بر کیلوگرم منابع مختلف مس اثر معنی داری بر صفات عملکردی جوجه ها شامل افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در دوره های مختلف پرورش و همچنین کل دوره نداشت. شمار گلبول های سفید، لنفوسیت و هتروفیل و همچنین فراسنجه های بیوشیمیایی (کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئین با دانسیته بالا) خون تحت تاثیر مکمل مس قرار نگرفتند و اختلافی با تیمار شاهد نداشتند. مکمل های مس بر جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئومی تاثیری نداشتند ولی جمعیت کل میکروبی ایلئوم در تیمار شاهد و سولفات مس به نسبت تیمار گلایسین مس به صورت معنی دار افزایش پیدا کردند (0/01> P). به طور کلی با توجه به نتایج این پژوهش سطح 16 میلی گرم در کیلوگرم مکمل مس از منابع آلی و غیرآلی و نانو به اندازه ای نیست که سبب تحریک رشد و یا تاثیر گذاری بر صفات عملکردی، ایمونولوژیکی و یا میکروبیولوژیکی جوجه های گوشتی شود.

نویسندگان

شکوفه غضنفری

دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

محمد احمدپناه

دانشجوی فارغ التحصیل گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

سیدداوود شریفی

دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران