بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد صادرات در شرکت های دارویی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 486

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TORSHIZ01_004

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1398

چکیده مقاله:

هوش فرهنگی یکی از شکل های مکمل هوش فرض می شود که می تواند تغییر پذیری را در فائق آمدن بر تنوع و کارکردن در شرایط فرهنگی جدید توضیح دهد. همچنین یک توانایی فردی برای سازگاری با شرایط فرهنگی متفاوت و انطباق اثربخش در زمینه های فرهنگی متفاوت است. عملکرد هر سازمان، توانایی آن سازمان در برآورده کردن حداکثری منافع و رضایت حداکثری ذینفعان سازمان است. هوش فرهنگی، بر تمامی ارتباطات و تعاملاتی که بر قوت و پایداری روابط با مدیران صادراتی کشورهای دیگر میانجامد، تاکید دارد. هوش فرهنگی بطور فزاینده ای در دنیای رقابتی امروز اهمیت یافته است و از آن جایی که بسیاری از سازمانهای قرن بیست و یکم چند فرهنگی هستند جنبه هایی از هوش فرهنگی و ابعاد ان و تاثیرش بر عملکرد صادراتی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های دارویی می باشد. پس از جمع آوری و تحلیل پرسشنامه ها نتایج تحقیق به کمک نرم افزار Spss مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که بین هوش فرهنگی و عملکرد صادراتی رابطه مثبت وجود دارد. نتایج دیگر بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که متغیرهای فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری بر میزان رضایت از موقعیت بازار و سودآوری صادرات ورود به بازارهای جدید شرکت های صادراتی در حوزه صنایع دارویی تاثیر مثبت دارند.