شناسایی موانع استفاده از تجارت الکترونیکی و ارایه راهکارهای جهت توسعه آن

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

401

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRMA-5-13_005

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1398

چکیده مقاله:

به کارگیری تجارت الکترونیکی در حال حاضر یکی از مباحث داغ دنیای تجارت و اقتصاد می باشد. علت علاقه به این امر در مزایای فراوان آن است که با حذف محدودیت زمانی و مکانی، کارایی و بهره وری را در کل سیستم اقتصادی بالا برده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و موانع استفاده از تجارت الکترونیک و انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکتها و متخصصین فعال در تجارت الکترونیک میباشد، که به تعداد 100 نفر می باشند. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی می باشد. جهت جمع آوری داده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی سوالات پرسشنامه توسط متخصصان حوزه مربوطه مورد تایید قرار گرفت، جهت آگاهی از پایایی پرسشنامه از تکنیک الفای کرونباخ استفاده شد که به میزان 82 /. مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان میدهد، مجموع موانع تجارت الکترونیکی که شامل 25 مانع بود در 8 گروه قابل دسته بندی است و آزمون فریدمن نیز ترتیب انها را نشان داد که به ترتیب شامل موانع اقتصادی، فرهنگی، اموزشی، شخصی، اجتماعی، زیرساختی وامنیتی و عامل آخر بازاریابی میباشد. بنابراین بایستی مورد توجه قرار گیرد که عواملی مثل هزینه های استفاده از اینترنت، پایین بودن نرخ رشد دسترسی افراد به رایانه، گران بودن سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری، مشکلات اقتصادی مربوط به عدم وجود بیمه تجارت الکترونیکی و آشنا نبودن با مزیتهای اقتصادی مثل صرفه جویی های هزینه ناشی از استفاده از تجارت الکترونیکی موانع اصلی توسعه تجارت هستند.

نویسندگان

محمدعلیاصغرپور
محمدعلی اصغرپور

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. ایران

مجیدباقرزاده خواجه
مجید باقرزاده خواجه

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. ایران