پیش بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان (کناره گیری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی) بر اساس سبکهای دلبستگی در زنان متاهل شهر بیرجند: نقش میانجی احساس شرم و گناه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 430

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWFS-5-1_005

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1398

چکیده مقاله:

چکیده:هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی عاطفه خودآگاه (احساس شرم و گناه) زنان در رابطه بین سبک های دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی پنهان آن ها، انجام گرفته است. روش: مطالعه ی حاضر یک تحقیق همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را زنان متاهل شهر بیرجند تشکیل دادند. حجم نمونه پژوهش حاضر شامل 350 زن متاهل بود. روش نمونه گیری از نوع در دسترس و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه سبکهای دلبستگی کالینز و رید (1990)، مقیاس عاطفه خودآگاه (احساس شرم و گناه) تانجنی، واگنر و گومز (1989) و پرسشنامه پرخاشگری ارتباطی پنهان نلسون و کارول (2006) بود. به منظور تجزیه وتحلیل روش های آماری از همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد (01/0≥P). بررسی مدل مفهومی پژوهش نشان داد که احساس شرم در رابطه سبک دلبستگی ایمن و اضطرابی با سازه کناره گیری عاطفی و احساس شرم به همراه احساس گناه در رابطه سبکهای دلبستگی با خراب کردن وجهه اجتماعی نقش میانجی معناداری دارند (01/0≥P). نتیجه گیری: به طورکلی نتایج نشان داد که رابطه سبکهای دلبستگی با پرخاشگری ارتباطی پنهان در زنان، با میانجی گری احساس شرم و گناه باشد. این نتیجه در مورد رابطه سبکهای دلبستگی با خراب کردن وجهه اجتماعی بیشتر نمود داشت.

کلیدواژه ها:

احساس شرم و گناه ، سبکهای دلبستگی ، کناره گیری عاطفی ، خراب کردن وجهه اجتماعی

نویسندگان

سمانه خزاعی

دانشگاه خوارزمی تهران

شکوه نوابی نژاد

استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران

ولی الله فرزاد

استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران

کیانوش زهراکار

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • امانی، احمد.، ثنایی ذاکر، باقر.، نظری، علی محمد و نامداری ...
 • انوشه ای،م.؛ پورشهریاری،م.س. ؛ ثنایی ذاکر،ب. (1385). بررسی رابطه بین ...
 • پاکدامن، شهلا (1380). بررسیارتباطبیندل بستگیوجامعه طلبیدرنوجوانی، پایان نامه دکترای روان ...
 • تفرشی، مدیا.، امیری مجد، مجتبی.، جعفری، اصغر(1392). تاثیر آموزش مهارت ... [مقاله ژورنالی]
 • خانجانی، زینب و ظفرقلی زاده، نسیم(1388). رابطه بین پرخاشگری و ...
 • زارعی، س.، فرح بخش، ک و اسماعیلی، م (1390). تعیین ...
 • Abrams, J. (2009). What s Reality Got to Do with ...
 • Akbag, M., & Imamoglu, S. E. (2010). The Prediction of ...
 • Amani,A., Sanaei Zaker,B., Nazari, A.M.,Namdari Pejman, M.,(2011). Comparison of the ...
 • Anooshaei,M., Poorshahriari, M.S., Sanaei Zaker,B., (2006).  Investigate The Relationship Between ...
 • Bélanger, C. Mathieu, C. Dugal, C. & Courchesne, C. (2015). ...
 • Ben‐Ari, R., & Hirshberg, I. (2009). Attachment styles, conflict perception, ...
 • Blalock, D. V., Franzese, A. T., Machell, K. A., & ...
 • Bookwala, J., & Zdaniuk, B. (1998). Adult attachment styles and ...
 • Bowlby, J. (1973). Attachement and loss 2. Separation, anxiety and ...
 • Burnette, J. L., Taylor, K. W., Worthington, E. L., & ...
 • Carlson, E. A., & Sroufe, L. A. (1995). Contribution of ...
 • Carroll, J. S., Nelson, D. A., Yorgason, J. B., Harper, ...
 • Charania, M. R., & Ickes, W. (2007). Predicting marital satisfaction: ...
 • Chung, K., & Choi, E. (2014). Attachment styles and mother’s ...
 • Clifford, C. E. (2013). Attachment and Covert Relational Aggression in ...
 • Consedine, N. S., & Magai, C. (2003). Attachment and emotion ...
 • Covert, M. V. (2004). Moderators of the effects of experimentally ...
 • Cramer, C. M. (2015). Relational Aggression/Victimization and Depression in Married ...
 • Curtis, D. S., Epstein, N. B., & Wheeler, B. (2015). ...
 • Doumas, D. M., Pearson, C. L., Elgin, J. E., & ...
 • Dutton, D. G., Saunders, K., Starzomski, A., & Bartholomew, K. ...
 • Dutton, D. G., & White, K. R. (2012). Attachment insecurity ...
 • Egan, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R. (2011). ...
 • Ellingsen, T., Johannesson, M., Tjøtta, S., & Torsvik, G. (2010). ...
 • Feiring, C.,. & Taska, L. S. (2005). The persistence of ...
 • Frankel, L. A., Umemura, T., Jacobvitz, D., & Hazen, N. ...
 • Ganji, A. A., & Navabinezhad, D. (2012). The Relationship between ...
 • Goldstein, S. E., Chesir-Teran, D., & McFaul, A. (2008). Profiles ...
 • Gross, C. A., & Hansen, N. (2000). Clarifying the experience ...
 • Hair, J. F. (2009). Multivariate data analysis. ...
 • Hammock, G. S. (1999). Aggressive responses in dating couples: A ...
 • Harper, J. M. (2011). Regulating and coping with shame. Re-constructing ...
 • Harper, J. M., & Hoopes, M. H. (1990). Uncovering shame: ...
 • Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as ...
 • Heyman, R. E., & Slep, A. M. S. (2002). Do ...
 • Jong, C. (2005). Shame And Guilt Among Asian Americans. Argosy ...
 • Kesner, J. E., & McKenry, P. C. (1998). The role ...
 • Kidd, T., Poole, L., Ronaldson, A., Leigh, E., Jahangiri, M., ...
 • Khanjani, Z., Zafargholi Zadeh, N., (2009). The Relationship Between Aggression ...
 • Kiecolt-Glaser, J. K., Bane, C., Glaser, R., & Malarkey, W. ...
 • Kokolvand, M., & Hasanvand, N. Z. (2015). The relationship between ...
 • Lawrence, E., & Bradbury, T. N. (2001). Physical aggression and ...
 • Leary, M. R. (2015). Emotional responses to interpersonal rejection. Dialogues ...
 • Lee, M., Reese-Weber, M., & Kahn, J. H. (2013). Exposure ...
 • Levy, M. B., & Davis, K. E. (1988). Lovestyles and ...
 • Linder, J. R., Crick, N. R., & Collins, W. A. ...
 • Lopez, F. G. (1997). Student-professor relationship styles, childhood attachment bonds ...
 • Madsen, C. A. (2012). The impact of marital power on ...
 • Meng, K. N. (2013). Couple Implicit Rules for Facilitating Disclosure ...
 • Meng, X., D’Arcy, C., & Adams, G. C. (2015). Associations ...
 • Mikulincer, M., Gillath, O., Halevy, V., Avihou, N., Avidan, S., ...
 • Mills, R. S. (2005). Taking stock of the developmental literature ...
 • Muris, P., Meesters, C., Cima, M., Verhagen, M., Brochard, N., ...
 • Ooi, Y. P., Ang, R. P., Fung, D. S., Wong, ...
 • Pakdaman, Sh., (2002). The Relationship Between Attachment and Community In ...
 • Pistole, M. C. (1989). Attachment in adult romantic relationships: Style ...
 • Quijada, Y., Kwapil, T. R., Tizón, J., Sheinbaum, T., & ...
 • Ratip, D. E. (2013). The role of attachment in violent ...
 • Renshaw, K. D., Blais, R. K., & Smith, T. W. ...
 • Rosenberg, D. M. (1985). The quality and content of preschool ...
 • Sharir, S. L.( 1996). The relationship between attachment style and ...
 • Srivastava, S., & Beer, J. S. (2005). How self-evaluations relate ...
 • Tafreshi, M,. Amiri Majd, M. & Jafari, A., (2013). The ...
 • Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2003). Shame and ...
 • Tangney, J. P., Wagner, P., Fletcher, C., & Gramzow, R. ...
 • Taniguchi, S. T., Freeman, P. A., Taylor, S., & Malcarne, ...
 • Taube-Schiff, M., Van Exan, J., Tanaka, R., Wnuk, S., Hawa, ...
 • Tomas-Tolentino, G. H. (2010). The Relationship Among Adult Attachment Styles, ...
 • Zarei, S., Farahbakhsh, K., Esmaeili, M., (2011). The Determination of ...
 • Zhao, W., Young, R. E., Breslow, L., Michel, N. M., ...
 • نمایش کامل مراجع