ارتباط بین شاخص DMFT زنان باردار با وزن کم نوزاد هنگام تولد

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 438

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PNMED07_134

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1398

چکیده مقاله:

در چند سال گذشته مطالعات زیادی در مورد ارتباط بین بیماری های پریودنتال در طول دوره بارداری با وزن کم نوزاد هنگام تولد انجام شده است، ولی در مورد ارتباط بین میزان سلامت دندانی با وزن کم نوزاد هنگام تولد مطالعات اندکی درسطح جهانی انجام شده که البته در همین مطالعات نیز اشتباهاتی در متدولوژی تحقیق راه یافته است. در ایران تا آنجا که ما دانسته ایم، هیچ تحقیقی در این زمینه انجام نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارتباط بین شاخص DMFT ( شاخص بررسی میزان سلامت دندانی: دندان های ترمیم شده، کشیده شده و پوسیده) زنان باردار با وزن کم نوزاد هنگام تولد در شهر همدان انجام گردید.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مورد شاهدی بود. گروه مورد شامل 114 مادر باردار بود که زایمان طبیعی داشته و وزن نوزاد آن ها کمتر از 2500 گرم بود. گروه شاهد شامل 147 مادر باردار که زایمان طبیعی داشته و وزن نوزاد آن ها بیش از 2500 گرم بود. روش جمع آوری اطلاعات براساس مصاحبه و معاینه و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر سه قسمت بود. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS-16 و سطح معنی داری 05/0P< تعیین گردید.یافته ها: نتایج نشان می دهد که مادران در گروه مورد و شاهد از نظر شاخص DMFT، با هم تفاوت آماری معناداری داشتند 003/0P=، میانگین شاخص DMFT در گروه مورد و شاهد به ترتیب 03/13 و 66/10 می باشد، که این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر دال بر وجود ارتباط بین شاخص DMFT مادران باردار و نوزاد LBW می باشد

کلیدواژه ها:

شاخصDMFT ، بارداری ، وزن کم نوزاد هنگام تولد

نویسندگان

مهدی شیرین راد

دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

آزیتا تیزنوبیک

دانشجوی PhD بهداشت باروری، مربی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، عضو مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

قدرت اله روشنایی

دکتری تخصصی آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران