رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت جنسی در دختران نوجوان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 654

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSHMED02_110

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه : نوجوانی دوره تکامل تغییرات در وضعیت بدن، تفکر و روابط اجتماعی است .در این دوران فرد به تدریج مسئولیت سلامت خود را به عهده می گیرد .این تغییرات نوجوانان را در معرض خطر گسترش رفتارهای بهداشتی پرخطر قرار می دهد .این مطالعه با هدف بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت جنسی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر نیشابور در سال 1397 انجام گردید.روش کار :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی_مقطعی بود. 485 نفر از میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر نیشابوردر سال 1397 با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای وارد مطالعه شدند .از پرسشنامه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و پرسشنامه ارتقاء سلامت جنسی برای گردآوری داده ها استفاده شد. از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و فراوانی با نرم افزار داده ها استفاده گردید.یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد از بین 6 بعد رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی :فعالیت بدنی و مسئولیت پذیری سلامتی در بین 58 درصد رفتارهای مسئولیت 78/1 درصد از دانش آموزان وضعیت خود شکوفایی و 68/9 دانش آموزان وضعیت مناسبی نداشتند. 78/5درصد رفتارهای تغذیه ای مناسب و 93/9 درصد وضعیت حمایت اجتماعی درک شده را در سطح بالا ذکر نموده اند. 56/64 درصد رفتارهای مدیریت استرس خوب و 81/4 درصد وضعیت فعالیت بدنی خود را خوب دانسته اند. 88/7 درصد ارتقاء سلامت جنسی را ضعیف ذکر کرده بودند.نتیجه گیری :تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقاء رفتارهای سلامت جنسی و تهیه مواد و متون آموزشی مناسب با نیازهای این گروه از افراد جامعه می تواند بسیار سودمند باشد و باعث ارتقاء سطح سلامت جنسی دانش آموزان گردد.

نویسندگان

زینب جلمبادانی

دکتری تخصصی آموزش و ارتقاء سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

اباصلت برجی

دکتری تخصصی میکروبیولوژی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران