بررسی تاثیر مشاهده ی انیمیشن با ساختار مبتنی بر نقاشی( خود انگاره ) و تعاملات درکلاس، بر خودکنترلی دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری و رفتار 13-8 سال

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 616

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAHMED01_083

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: مفهوم خودکنترلی ریشه در روابط درون فردی و شناخت و آگاهی فرد از خود دارد و در روابط بین فردی تاثیر میگذارد .کاهش خودکنترلی بر توجه و تمرکز فرد و یادگیریاش تاثیر سوء دارد. سطح اضطرابی در این گروه بالا بوده و معمولا به صورت پرخاشگری و رفتارهای نابهنجار بروز مییابد .در این پژوهش سعی بر آن است تا با ایجاد شرایط مشاهده ی انیمیشن هایی با ساختار مبتنی بر نقاشی و تعاملات دانش آموزان دختر 13 -8 سال( دارای اختلال رفتار)، سه زمینه ی اصلی مورد بررسی قرارگیرد: افزایش میزان خودآگاهی از رفتار، افزایش میزان کنترل خشم و افزایش میزان خودکنترلی.روش بررسی: فرضیه ی پژوهش این است که مشاهده ی انیمیشن هایی که بر اساس نقاشی های کودکان از تعاملات بین فردی خودشان ساخته شده، بر ایجاد خودکنترلی آنان موثر خواهد بود . متغیر مستقل در این پژوهش، خودکنترلی و متغیر وابسته، اختلال رفتاری، اختلال یادگیری و جنس است .گروه آزمون و کنترل دارای این اختلال ها بوده و همگی دختر می باشند. این پژوهش کاربرد ، روش شبه آزمایش( پیش آزمون و پس آزمون )با گروه کنترل را به خدمت گرفته. جامعه ی آماری، دانش آموزان دختر با اختلال یادگیری8 تا 11سال در یک مدرسه اختلال یادگیری و شیوه ی گردآوری اطلاعات میدانی است. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش، آزمون های ادراک کنترل کودکان ویژه، خودکنترلی ادراک شده کودکان - هومفری CPSC ، پرخاشگری آیزنگ، سلامت عمومی کلدبرگ GHQ و ابزار کاربردی در پژوهش انیمیشن های ساخته شده مبتنی بر نقاشی و تعاملات دانش اموزان در کلاس است. این پژوهش شامل چهار فاز است. فاز اول آزمون های روانشناختی برای دانش آموزان و ارزیابی توصیفی اولیه. فاز دوم ساختن انیمیشن هایی با توجه به خودانگاره ی دانش آموزان و تعاملات بین فردیشان در کلاس. فاز سوم نمایش انیمیشن ها به صورت انفرادی و گروهی. فاز چهارم ارزیابی. فاز پنجم گزارش نهایی.یافته ها: با توجه به نادر بودن و جدید بودن موضوع پژوهش، مستندات آماری در حال تکمیل است که در گزارشات آتی ارائه خواهد شد.نتیجه گیری: نتیجه مشاهدات نشان می دهد، نوجوانان که در معرض فیلم های انیمیشن ساخته شده براساس تعاملات خودشان قرار گرفتند، در رفتارهای آتی خودکنترلی بیشتری را از خود نشان دادند.

نویسندگان

امیرحسن ندایی

استادیار گروه سینما و انیمیشن، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

راضیه فضلعلی دستجردی

دانشجوی کارشناسی ارشد تصویر متحرک انیمیشن ، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس