بررسی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 475

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESSO03_124

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار میپردازد. ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرای پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی واحد چابهار در سال تحصیلی97-1396 است. این جامعه 3834 نفر شامل (2706 پسر و 1128 دختر) است. با روش تصادفی طبقه ای و با بهره گرفتن از جدول مورگان346 نفر شامل (244پسر و 102 دختر) به عنوان نمونه انتخاب گردید. داده های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه ی اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی جمع آوری گردید. روایی محتوایی پرسشنامه های پژوهش مورد تایید متخصصان قرار گرفت و همچنین با استفاده از آزمون تحلیل عاملی روایی 0.91 پرسشنامه اوقات فراغت و روایی 0.92 پرسشنامه فعالیت های ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه های تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرون باخ در پرسشنامه اوقات فراغت0.95 و در پرسشنامه فعالیت های ورزشی 0.93 محاسبه شد. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل گردید. نتایج نشان داد که دانشجویان برای بهینه سازی اوقات فراغت خود برنامه ریزی مناسب داشته و فعالیت های ورزشی به عنوان اولویت اصلی آنان در اوقات فراغت دانشجویان است. نتایج آزمون فریدمن حاکی از آن است که بین میانگین رتبه ی مولفه های تحقیق در مورد چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد. کمترین مقدار میانگین رتبه، مربوط به فعالیت های ادبی و هنری و بیشترین مقدار میانگین رتبه نیز مربوط به فعالیت های سرگرم کننده و تفریحی است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

میثم عباسی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

شهرام یزدانی

استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار، ایران