نقش لجستیک در توسعه کارآفرینی کشور

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,820

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCLSC01_077

تاریخ نمایه سازی: 3 فروردین 1385

چکیده مقاله:

تحولات و تغییرات سریع و شتابان جامعه بین المللی، همچنین گذر از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی و تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، راهکارهای مختلفی را می طلبد تا از آن طری ق، امکان رشد و توسع ه اقتصاد ی، حل معضل بیکاری و ایجاد رفاه و عدالت اجتماع ی در جامعه فراهم گرد د. شاید یکی ا ز مباحث جدید و مفاهی م ن و، همانا نقش کارآفرینان در توسعه پایدار به ویژه در جوامع خواهان تحول و تغییر با پتانسیل رشد بالاست. کارآفرینی از جمله مفاهیم جدید و مقوله های مطرح د ر توسعه اقتصادی اس ت. امروزه مسئله ایجاد فرصتهای شغلی و اشتغال د ر دستو ر کار همه کشورها ا ز جمله سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن قرا ر گرفته اس ت. کارآفرینی د ر جهان امروز، به سرعت در حال پیشرفت است و کارآفرینان به دلایل متعدد ا ز جمله بیکاری، کاهش دستمزدها و عدم رضایت شغلی ا ز کا ر قبلی وارد کارآفرینی می شوند و کارآفرینی به عنوان راهی برای ب رون رفت ا ز بیکاری و رشد اقتصادی در بسیاری ا ز جوامع، معمول اس ت ( 3). در ایران نیز د ر سالهای اخیر، کارآفرینی به عنوان یک مسئله مهم و انسانی د ر حل معضل بیکاری، مورد توجه برنامه ریزان و مسئولان کشور واقع شده اس ت. زیرا گسترش بیکاری، نه تنها عامل مهم جهت کاهش رشد اقتصادی است، بلکه موجب افزایش عارضه های اجتماعی و فرهنگی نیز می گردد. از این رو د ر این مقاله تلاش شده است که ضمن بررسی وضعیت فعلی کشور چه از نظر اشتغال و چه از نظر دامنه فعالیتهای لجستیکی ، اهمیت گسترش کارآفرینی د ر کشور از طریق فعالیتهای لجستیکی بیا ن گرد د. لذا پس از تبیین نقش صن ایع لجستیکی در اقتصاد جهانی و ایران، مزیتهای اقتصادی ایران د ر توسعه فعالیتهای لجستیکی را برشمرده و راههای توسعة کارآفرینی در کشور از طریق فعالیتهای لجستیکی را مورد بررسی قرار می دهیم.

نویسندگان

زهرا آراستی

دانشجوی سال آخر دکترای مدیریت کارآفرینی -دانشگاه تولون فرانسه

پروانه گلرد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

محمدرضا اکبری

استادیار دانشگاه صنعتی شریف