سنجش سلامت سالمندان ، اولین گام مراقبت مبتنی بر نوتوانی: طراحی ابزار

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 669

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCMED01_067

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: افزایش روند سالمندی و تغییرات هرم جمعیتی جهان و ایران به دنبال امید به زندگی و کاهش مرگ و میر وهمچنین ارزشمندی نقش مفید سالمندان در جامعه و خانواده ضرورت ایفای نقش برنامه ریزی شده اعضای تیم سلامت را ایجابمی کند. اندازه گیری سلامت درک شده سالمندان یک شاخص جهانی و مفید برای سنجش سطح سلامت آنان است. اولین گاممداخلات پرستاری بررسی وضعیت سلامت است لذا طراحی ابزار بومی استاندارد ویژه سنجش سلامت سالمندان ضرورت هدف اینمطالعه می باشد.مواد و روشها: این مطالعه ترکیبی با دو بخش کیفی-کمی انجام شد. در بخش کیفی رویکرد تحلیل مفهوم هیبرید به منظورتبیین مفهوم سالمندی به شیوه شوارتز و کیم شامل سه گام نظری، کاردر عرصه و تحلیل نهایی به کار گرفته شد. داده های کیفیاز طریق مصاحبه نیمه ساختار عمیق با سالمندان انتخاب شده به روش هدفمند جمع اوری شد. سپس به روش تحلیل محتویگویه ها تبیین و استخر گویه ها تشکیل شد. در مرحله کمی ابزار اولیه با 127 گویه روانسنجی شد و روایی و پایایی ابزار انجام گرفت.یافته ها: تحلیل مفهوم هیبرید نشان داد سلامت در سالمندان مفهومی متاثر از عوامل ژنتیکی، محیط، سرویس های مراقبتسلامت و سبک زندگی است و شامل رفاه نسبی جسمی، ذهنی، اجتماعی، خانوادگی، معنوی و توانایی انجام فعالیت های روزمرهزندگی می باشد. از یافته ها ی بخش کمی روانسنجی، ابزاری با هشت طبقه اصلی شامل سلامت عملکردی، سلامت ذهنی، سلامتبیولوژیکی، سندرمهای سالمندی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، سلامت خانواده و سلامت اقتصادی با 25 زیر طبقه حاصل شدکه گویههای اولیه پرسشنامه از آنها استخراج شدند. پس از بازنگری، تقلیل گویه ها، و تحلیل عاملی 44 گویه در چهار بعدمشکلات مرتبط با سالمندی، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی و سلامت عملکردی حاصل شد. مقیاس اندازه گیری پرسشنامهلیکرت 5 قسمتی است.نتیجه گیری: مداخلات مراقبتی و از جمله نوتوانی بدون یک نگاه کل نگر در سنجش سلامتی ممکن است سبب نادیده گرفتهشدن بخش های عمدهای از ابعاد سلامتی گردند. بنابراین سنجش سلامتی سالمندان با ابزارهای عمومی کیفیت و کفایت کافی رانخواهد داشت . از زاویه دیگر ابزارهای غیر بومی به لحاظ فرهنگی گویای سلامت درک شده و جنبه های ذهنی سلامت سالمنداننمی باشند. چون طراحی پرسشنامه حاضر مبتنی بر تعریف بر خواسته از دیدگاه ، تجربه و واقعیت زندگی خود سالمندان ایرانیمی باشد و همچنین ابزارهای موجود دنیا در این حیطه مورد بررسی قرار گرفته امید است هم انعکاسی از همه ابعاد سلامتسالمندان و هم سهولت کاربردی برای پرستاران داشته باشد تا با توجه به اهمیت زمان و انرژی پرستاران در نوتوانی سالمندانتمرکز مداخلات عمدتا محدود به ابعاد مورد نیاز با شد.

نویسندگان

فاطمه الحانی

دانشیار، گروه پرستاری ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

احمدعلی اسدی نوقابی

دانش آموخته دکتری پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حمید پیروی

استاد، گروه پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

انوشیروان کاظم نژاد

استاد، گروه آمار زیستی ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران