تبادل بین مالیات مستقیم و غیرمستقیم و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 566

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CTFP12_059

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1398

چکیده مقاله:

مالیات از منابع حائز اهمیت دولت است که علاوه بر ویژگی درآمدی،مهم ترین ابزار اعمال سیاست مالی است و نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصادی ازجمله عدالت اجتماعی، بهبود توزیع درآمدو ثبات و رشد اقتصادی ایفا می کند. هدف این تحقیق بررسی تبادل بین مالیات مستقیم و غیرمستقیم و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در بازه ی 1393-1384 ایران با استفاده از مدل رگرسیون انتقال آرام STR است.نتایج نشان می دهد که متغیر رشد مالیات های مستقیم به عنوان یک سهم ازکل درآمد ملی جاری، در مدل خطی تاثیر مثبت و بی معنا و در حالت غیرخطی دارای تاثیر منفی و معنادار است؛ اما متغیر رشد مالیات های غیرمستقیم بهعنوان یک سهم از کل درآمد ملیثابت، در حالت خطی دارای تاثیر مثبت و معناداری است و در حالت غیرخطی تاثیر بی معنایی دارد. رشد مالیات های مستقیم در حالت ثابت، مقدار آستانه ای برابر با 84/16 درصد را دارد که در حالت غیرخطی تاثیر آن مثبت و معنادار است و رشد مالیات های غیرمستقیم در حالت جاری مقدار آستانه ای برابر با 18/40 درصد را دارد که در حالت خطی تاثیر آن منفی و معنادار است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حمیدرضا حری

دانشیار اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

راضیه اسماعیل پور

کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

علیرضا شکیبایی

دانشیار اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان