بهسازی اکولوژیک منظر لبه با تمرکز بر رفتار شهروندان؛ جهت سهیم شدن در اهداف پایداری در شهر تهران (نمونه موردی: محدوده لبه غربی دریاچه شهدای خلیج فارس تهران)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 423

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSAC04_159

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398

چکیده مقاله:

امروزه مسئله توسعه پایدار و توجه به ارتقاء الگوهای رفتاری مطلوب از مباحثی به شمار می رود که در اولویت اهداف برترین شهرهای جهان قرار گرفته است. یک آبکنار موفق باید از منظر اکولوژیک با ارزش و مطلوبی برخوردار باشد که بیشترین تاکید برای استمرار حیات و بقای آن حفظ و نگهداری فضا از لحاظ زیست محیطی می باشد. این پژوهش نیز با عنوان بهسازی اکولوژیک منظر با هدف ارتقاء مطلوبیت های رفتاری لبه غربی دریاچه شهدای خلیج فارس سعی در نیل به اهداف توسعه پایدار و ترسیم آیندهای به مراتب بهتر برای تهران دارد. لذا اقدامات بایستی از تغییرات کوچک برای رسیدن به تغییرات بزرگ جهت حفظ سیمای منحصربه فرد فضا بدون تغییر دادن بافت موجود در لبه دریاچه صورت گیرد. در پژوهش انجام شده، پس از طرح مسئله تحقیق سعی در شرح مبانی نظری و تجربیات موجود در ایران و جهان به منظور پرهیز از اشتباهات احتمالی برای دستیابی به اصول و معیارهایی برای طراحی شد. پس از آن در فصل شناخت نیز با معرفی کلی شهر تهران از گذشته تا کنون سعی شد تا شناخت دقیقی از محدوده مورد مطالعه به دست آورده شود. در پژوهش حاضر چیزی که بسیار اهمیت داشته و مجموع روند تحقیق بر اساس آن پیش رفته؛ دستیابی به مولفه هایی بوده که بخش های مختلف پژوهش با تکیه بر آنها شکل گرفته است و پرسشنامه، اهداف، راهبردهای استراتژی و سیاست ها و سوات بر اساس آنها تدوین گشت. سپس با استفاده از نرم افزارهای گرافیگی و آماری نظیر pohotoshop و spss به تحلیل یافته های حاصل از برداشت های میدانی در غالب پرسشنامه و سنجش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای پرداخته شد و دستیابی به نتایج تحقیق صورت پذیرفت. در انتها نیز طرح پیشنهادی محدوده با تکیه بر ایده پیشنهادی سب راه برای حفظ تنوع زیستی در شهر تهران و نیز رسیدن به مقوله توسعه پایدار مطابق یافته های بخش های مختلف تحقیق ارائه گشت.

نویسندگان

هدیه احمدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی گرایش طراحی شهری

مریم معینی فر

استادیار،گروه شهرسازی،دانشکده معماری و شهرسازی،واحد قزوین ،دانشگاه آزاداسلامی ،قزوین،ایران