ارزیابی تاثیر کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعی شهروندان (نمونه موردی: محله شمیران نو تهران)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 676

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSAC04_103

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398

چکیده مقاله:

امروزه رشد سریع که گویی تنها به هدف توسعه شهرها و شهرنشینی بوده است، باعث از بین رفتن کیفیت محیط شهری که یک مفهموم چند بعدی است، شده است. از طرفی نیز روابط اجتماعی به عنوان یک فرایند در شهرهای بزرگ با وجود کثرت جمعیت و افزایش مداوم آن و همچنین گسترش گروه های اجتماعی و سازمان های گوناگون پیچیده تر می شود، که این امر با کاهش کیفیت محیط بیشتر از پیش به چالش کشیده شده است. از این رو فهم و درک مفهوم کیفیت محیط و شناخت مولفه ها و شاخص های آن و تعیین رویکردها و روشهای سنجش کیفیت محیط و همچنین سنجش چکونگی تاثیر کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعی شهروندان انگیزه اصلی انجام این پژوهش است. در این پژوهش روش تحقیق بر مبنای روشهای مطالعه آماری، مطالعه موردی و مطالعات میدانی است و پس از بررسی ها و ارزیابی ها، تحلیل و تفسیر داده ها نیز با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی انجام شده است. در راستای جمع آوری داده ها با استناد به فرمول کوکران تعداد 381 پرسشنامه در قالب شاخص های ارزیابی کیفیت محیط و روابط اجتماعی با تعداد 96 گویه طراحی شد و جهت تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان کیفیت محیط شهری و روابط اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد به عبارتی دیگر شاخص های کیفیت محیط شهری بر میزان و چگونگی ارتباط بین ساکنین نیز تاثیرگذار است.

کلیدواژه ها:

کیفیت محیط شهری ، روابط اجتماعی ، شاخص های ارزیابی کیفیت محیط ، محله شمیران نو

نویسندگان

اکبر محمدی

استادیار گروه معماری و شهرسازی، مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران

سارا دانای

دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران