بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و طلاق عاطفی در متاهلین شهر شیراز

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 733

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PHFHL01_021

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف: با توجه به تاثیر حضور در شبکه های اجتماعی بر ارتباطات زوجین، هدف پژوهش حاضر، پیشبینی طلاق عاطفی بر اساس میزان استفاده از شبکههای اجتماعی بود. روش: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکت کنندگان پژوهش 110 نفر از متاهلین شهر شیراز شامل 65 زن و 45 مرد بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از دو مقیاس طلاق عاطفی محمدی و همکاران و مقیاس محقق ساخته ی استفاده از شبکه های اجتماعی گردآوری شد. داده ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و طلاق عاطفی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بر اساس تحلیل رگرسیون، استفاده از شبکه های اجتماعی میتواند طلاق عاطفی را به طور معناداری پیشبینی نماید. نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاکی از آن بود که استفاده از شبکه های اجتماعی یکی از عوامل قابل توجه در طلاق عاطفی است که در بررسی ارتباطات زوجین میتواند مورد توجه قرار گیرد.

نویسندگان

سارا کامجو

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه شیراز

افسانه وثوقی مطلق

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه شیراز

مهشید رهروی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه علامه طباطبائی

رضا اسکندری

کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز