بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و احساس تنهایی در متاهلین شهر شیراز

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 592

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PHFHL01_017

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف: با توجه به تاثیر حضور در شبکه های اجتماعی بر انزوا طلبی افراد، هدف پژوهش حاضر، پیشبینی احساس تنهایی متاهلین بر اساس میزان استفاده از شبکههای اجتماعی بود. روش: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکت کنندگان پژوهش 110 نفر از متاهلین شهر شیراز شامل 65 زن و 45 مرد بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از دو مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S) و مقیاس محقق ساخته ی استفاده از شبکه های اجتماعی گردآوری شد. دادهها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و احساس تنهایی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بر اساس تحلیل رگرسیون استفاده از شبکه های اجتماعی میتواند احساس تنهایی را به طور معناداری پیشبینی نماید. نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاکی از آن بود که استفاده بیشتر از شبکه های اجتماعی میتواند احساس تنهایی را در متاهلین افزایش دهد که میتوان آن را در بهبود تعاملات زوجین مورد توجه قرار داد.

نویسندگان

افسانه وثوقی مطلق

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه شیراز

سارا کامجو

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه شیراز

مهشید رهروی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه علامه طباطبائی

رضا اسکندری

کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز