مبانی فیزیولوژی، زیست شناختی و جامعه شناختی تفکیک جنسیت در آموزش

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 375

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEPACONF05_373

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1398

چکیده مقاله:

نظام های آموزشی جهان و ازجمله کشور ما با چالشها و مسائل نوینی همراه است. یکی از این چالشها، چالش مربوط به بحث تفکیک جنسیت یا آموزش تک جنسیتی است. هدف این پژوهش بررسی ضرورت، مبانی فیزیولوژی، زیست شناختی و جامعه شناختی تفکیک جنسیت در آموزش بود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بود. بررسی نظریه ها و پیشینه نشان داد که طرفداران آموزش تک جنسیتی معتقدند بر اساس مبانی فیزیولوژی، زیست شناختی و جامعه شناسی باید در آموزش تفکیک جنسیت صورت گیرد و در این راستا به تفاوتهای دختران و پسران در زمینه های مختلف اشاره میکنند؛ و مهمترین دلایل آن را تقویت خود پنداره تحصیلی، سبک نوشتار متفاوت و نابرابر دختران و پسران، تفاوت در ماهیت مشارکت، تفاوت در حس تعلق و دلبستگی تحصیلی، اهمیت وابستگی برای دختران، اهمیت رقابت برای پسران و خودآگاهی بدنی بیشتر دختران بیان میکنند. هر یک از حامیان این دو رویکرد تک جنسیتی و مختلط برای دفاع از موضع خود دلایلی ارائه میکنند. تصمیم سازی در این خصوص وامدار علل و عوامل مختلفی است و بنابراین این موضوع به عنوان یک چالش نیازمند پژوهش و بررسی های مختلف است.

نویسندگان

محمدرضا یوسف زاده

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

داود میرزایی فر

دکترا برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا