شبیه سازی دینامیک مولکولی رفتار ترشوندگی نانو لوله های بورونیتریدی: اثر قطر نانولوله

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

333

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC16_672

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

چکیده مقاله:

امروزه کانال های انتقال آب و یون در تصفیه آب و سیستم های زیستی بسیار مورد توجه هستند. در پژوهش حاضر به بررسی ترشوندگی برخی از کانال های انتقال آب و یون با رویکرد شبیه سازی دینامیک مولکولی پرداخته می شود. برای این کار از نانو لوله های بورونیتریدی با قطر های مختلف به عنوان کانال های آب استفاده گردید و رفتار عبور آب و یون ها در نانو لوله های فوق تحت اعمال فشار شبیه سازی گردید. نتایج شبیه سازی نشان داد که در برخی از شرایط فوق عبور آب و یون ها بهتر صورت می گیرد که این امر ناشی از نحوه ی بر همکنش مولکول های آب و اتم های بور و نیتروژن نانولوله بوده است. همچنین نشان داده شد افزایش قطر نانو لوله ها بر ترشوندگی به طور مستقیم تاثیرگزار است.

کلیدواژه ها:

کانال انتقال دهنده ی آب ، نانو لوله ی بورونیتریدی ، انتقال آب ، شبیه سازی دینامیک مولکولی

نویسندگان

معصومهفروتن
معصومه فروتن

عضو هیئت علمی، گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

وحیدفدائی نائینی
وحید فدائی نائینی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

محمدرضازهره وند
محمدرضا زهره وند

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران