تغییرات همودینامیک در دو روش کنترل درد توسط خود بیمار و تزریق عضلانی بعد جراحی شکم

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 372

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARCIORSMED01_170

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف:مدیریت درد بعد عمل جراحی و عوارض مخدرها، هنوز یک مسئله حل نشده در علوم پزشکی می باشد. مصرف زیاد مخدر باعث کاهش تعداد تنفس، کاهش فشارخون ،کاهش مصرف اکسیژن، افزایش دما گیجی بعد عمل می شود. این عوامل منجر به تاخیر افتادن زمان بهبودی بیمار م یشود. به همین دلیل استفاده از روش های گوناگون بی دردی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی تغییرات همودینامیک در دو روش تزریق توسط خود بیمار و تزریق عضلانی بعد عمل های جراحی شکمبپردازند.مواد و روش ها:این مطالعه کارآزمایی بالینی در بیمارستان امیرالمونین شهر اهواز در سال 1387 بر روی 60 بیمار به صورت تصادفی ساده به در دو گروه مساوی تزریق عضلانی 30 نفر و گروه کنترل درد توسط خود بیمار 30 نفر انجام گرفت. برای کنترل درد در گروه تزریق عضلانی 50 میلی گرم پتیدین به همراه یک سرم دارونما و در گروه کنترل درد توسط خود بیمار از طریق پمپ وریدی kg/h/ 0/1 m پتیدین در 50cc سرم نرمال سالین % 1/ 0 با سرعت 2cc/h تزریق شد. علایم حیاتی دما، تنفس، نبض، فشارخون سیستولیک و فشارخوندیاستولیک بلافاصله، 6،12،18،24 ساعت بعد تزریق مسکن توسط پژوهشگر و پرستار بخش ثبت و توسط آزمون آماری رپیددمیجر وآزمون مخلی و گرین هوس-گریز با نرم افزار spss16 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته ها:مقایسه تغییرات همودینامیک در دو گروه بین فشارخون سیستولیک 01 / P<0 فشارخون دیاستولیک 01 / P<0نبض 04 / P<0 ختلاف معنی داری نشان داد. که آزمون گرین هوس گریز تغییرات همودینامیک را در گروه کنترل درد توسط خود نشان داد. بحث و نتیجه گیری: به منظور تسکین درد بیماران به نحوه مطلوب میتوان داروی های مخدر تزریقی را در فواصل زمانی کمتر و از تکنیک های جدیدتر تجویز داروهای مخدر مانند پمپ های PCA استفاده نمود. این روش ها به دلیل کاهش مصرف مورفین عوارض جانبی کمتری دارند.برای همین روش های پمپ وریدی بهتر از روش سنتی تزریق عضلانی به شمار می آیند.

نویسندگان

حمید حجتی

دانشجوی دکتری پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، باشگاه پژوهشگران جوان، علی آباد کتول، ایران

محسن آقاملایی

کارشناس ارشد پرستاری، سوپر وایزر آموزشی بیمارستان حکیم جرجانی گرگان، اداره کل آموزش تامین اجتماعی

محمدرضا نصرتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی، گروه پرستاری، تهران ایران