بررسی شاخص سوختگی با کوتر در اتاق عمل

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,303

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARCIORSMED01_135

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف:ایمنی بیمار در امر مراقبت موثر در بیمارستان از مولفه های الزامی و اصلی مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی است. اتاق عمل به عنوان یکی از واحدهای اصلی بیمارستان به لحاظ استفاده از تجهیزات نقش مهمی در ایمنی بیمار دارد. کیی از خطرات نسبتا شایع در اتاق های عمل، سوختگی با کوتر می باشد. مطالعه حاضر به بررسی شاخص سوختگی با کوتر می پردازد. مواد و روش ها:در مطالعه حاضر تعداد موارد سوختگی با کوتر حادث شده در طول یک سال در یک مرکز آموزشی درمانی شهر تبریز به تعداد بیماران عمل شده در همان دوره با شاخص هزار در چک لیست محقق ساخته جمع آوری و محاسبه شد. یافته ها:2مورد سوختگی سطحی حادث شده به 15680 بیمار عمل شده در طول مدت یک سال 0.12 میزان شاخص سوختگی با کوتر می باشد.عمده علت دخیل شناسایی شده خیس بودن بدن بیمار بدلیل نشت مواد شستشو دهنده حین عمل بوده است که پیشگیری از بروز آن مورد تاکید است.بحث و نتیجه گیری:با پیشگیری از نشت مواد شستشو دهنده حین عمل و سایر عوامل تاثیرگذار در بروز سوختگی از جمله پوزیشن نادرست بیمار، نشتی برق دستگاه ها، سالم نبودن صفحه زمین چاه ارت، سالم نبودن تشک های آنتی استاتیک، استفاده طولانی مدت ازدستگاه کوتر، کنترل برق اتاق عمل، استفاده از سرکوتر بای پولار به جای سر کوتر معمولی بتوان شاخص مذکور را به صفر رساند تا کیفیت ارایه خدمات بهداشتی و مراقبتی را ارتقاء دهیم.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

جواد شعربافی نژاد

کارشناس ارشد پرستاری،سوپروایزر بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صادق نجفی

کارشناس ارشد پرستاری،سوپروایزر بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اعظم بلندنظر

کارشناس ارشد پرستاری،سوپروایزر بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پروین علمشاهی

کارشناس ارشد پرستاری،سوپروایزر بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز