تنظیم بهینه موقعیت ثابت ماژول فتوولتاییک با هدف کسب حداکثر درآمد در شهر تهران

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

342

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEAC05_015

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

بیشتر مطالعات در زمینه تنظیم بهینه موقعیت ثابت یک ماژول فتوولتاییک بر کسب حداکثر انرژی خورشیدی تمرکز دارد. یک ماژول فتوولتاییک بدون مسیریابی خورشیدی جهت کسب بیشترین میزان تابش به طور معمول در زاویه تیلت عرض جغرافیایی محل نصب و کاملا رو به جنوب ( در نیم کره شمالی) تنظیم می شود. اما با توجه به تقاضای متغیر با زمان انرژی الکتریکی و در نتیجه قیمت برق وابسته به زمان ( با لحاظ ضریب بهای آمادگی)، جهت گیری بهینه ماژول فتوولتاییک جهت کسب حداکثر تابش ممکن است حداثکر درآمد را برای نیروگاه فتوولتاییک به همراه نداشته باشد. در این مقاله، موقعیت گیری بهینه یک ماژول فتوولتاییک نمونه در شهر تهران جهت کسب حداکثر درآمد برای یک سال مشخص با استفاده از تابش سالانه برخوردی به سطح پنل و قیمت برق وابسته به ضرایب بهای آمادگی براساس مدل آسمان صاف برآورد می شود. نتایج مدل سازی نشان می دهد که جهت گیری ماژول بازوایه تیلت 7 درجهکمتر از عرض جغرافیایی شهر تهران و زاویه آزیموس حدودا 23 درجه به سمت جنوب غرب، حداکثر منفعت اقتصادی حاصل از فروش انرژی الکتریکی تولیدی به شبکه برق را نصیب نیروگاه فتوولتاییک می کند. میزان درآمد در این موقعیت نسبت به رویکرد رایج تنظیم زوایه تیلت ماژول در عرض جغرافیایی و زاویه صفر 2/27 درصد افزایش می یابد.

نویسندگان

فاطمهکریمی
فاطمه کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی سیستم های انرژی، دانشگاه شهید بهشتی

محمدصادققاضی زاده
محمدصادق قاضی زاده

عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشیار گروه برق قدرت

ایمان رحمتی

مدیر کنترل و نظارت بر عملکرد بازار برق ایران، شرکت مدیریت شبکه برق ایران