بررسی پاس خهای نظام حقوقی ایران به جرایم انتخاباتی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 662

فایل این مقاله در 37 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICDSCONF01_190

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

انتخابات ازجمله شاخصه های مهم سنجش دموکراتیک بودن یک نظامسیاسی محسوب می شود. مردم از طریق سازوکار انتخابات می توانند حقوقفطری و طبیعی خود را در جامعه در قالب انتخاب نوع نظام و قواعد حاکم برآن و با انتخاب نمایندگان خود به منصه ظهور برساند. جرم انتخاباتی به فعلیا ترک فعلی اطلاق می شود که موجب اخلال در فرآیند برگزیده شدن فردیا افراد برای تصدی پست و جایگاهی رسمی از سوی اکثریت مردم شود و درقانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد. این پژوهش به بررسی پاسخ هاینظام حقوقی ایران در برخورد با جرایم انتخاباتی می پردازد. روش تحقیق اینپژوهش به صورت نظری- کتابخانه ای می باشد. سوال اصلی میزان اثربخشیپاسخ های نظام حقوقی ایران در پیشگیری و کاهش جرایم انتخاباتی است پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته ملاحظه گردید در نظام حقوقی ایراندر زمینه جرم انگاری و هم در زمینه واکنش کیفری با عدم هدفمندی در عملکرد،مانند عدم جرم انگاری همه اعمال بزهکارانه، در مواردی عدم وجود ضمانت اجرا،تفاوت در مجازات های جرم واحد در انتخابات مختلف و... روبرو هستیم کهپاسخ های نظام حقوقی در دو قالب تدابیر کنشی و واکنشی دارای خلاهایفراوانی است که با انجام یکسری اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مانند فرهنگسای، انتخابات الکترونیک، رعایت تدابیر انتظامی و... می توان زمینه بروز اینجرایم را کاهش داد. امید است نظام حقوقی ایران با بازنگری سیاست جناییروشن، جامع و برگرفته از تجربیات نظام های حقوقی متمدن و روز جامعهبین الملل بتواند در بحث پیشگیری و برخورد با جرایم انتخاباتی گامی نوین وموثر بردارد.

نویسندگان

علی براتی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

امیر سماواتی پیروز

استادیار گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

ایرج گلدوزیان

استاد گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران