تاثیر ارزش ادراک شده خرید اینترنتی برقصد مشتری به خرید مجدد اینترنتی بانقش میانجی رضایت مشتری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 252

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMEM02_200

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

سازمان های موفق همواره با آگاهی از نظرات انتظارات مشتریان خود برای بهبود عملکرد ارایه خدمات مطلوبتر کوششمیکنند چنین سازمانهایی بدون ارزیابی کیفیت خدمات خود همچنین عدم توجه به خواسته ها انتظارات مشتریان خود،امکان بقا فعالیت در درازمدت را نخواهند داشت؛ در نتیجه این سازمانها برای تداوم حیات خود باید به امر مشتری مداری ومشتری محوری پایبند باشند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت وروش، پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی با هدف کاربردی بهشمار می رود. جامعه آماری این پژوهش مشتریان خرید اینترنتی در شهر اصفهان است ودارای تعداد نامحدود میباشند .نمونهآماری مناسب برای این پژوهش بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران برای تعیین حجم نمونه در جوامع نامحدود استفادهشد.با استفاده ازفرمول حجم نمونه مطلوب حداکثر 384 نفر به دست آمد.از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد.و ابزارگرد آوری اطلاعات ،پرسشنامه بومی سازی شده که بعدارزش سودمندی گرایی شامل گویه ازگیفن همکاران (2003)، بعدارزش لذت گرایی شامل گویه ازچالدرز همکاران (2001)، رضایتمندی مشتری شامل گویه اززیتهامل وهمکاران (2002) تمایل به خرید تکرار آن شامل گویه ازیانگ پترسون (2004) استفاده شده است. جهت تحلیل فرضیهها از نرم افزار Smart PLS وروش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که در فروشگاه هایاینترنتی، ارزش درک شده بر رضایت مشتری قصد خرید مجدد تاثیرمعنا داری دارد. افزون بر آن، ارزش درک شده، بر قصدخرید مجدد تاثیر معنا داری داردورضایت مشتری بر قصدخرید مجدد تاثیر معنا داری دارد. سرانجام، الگوی پیشنهاد شده،به طور اثربخش، روابط بین ارزش درک شده، رضایت مشتری قصد خرید مجدد در فروشگاه ها اینترنتی را تبیین می کند.

کلیدواژه ها:

ارزش ادراک شده ، سود مند گرایی ، لذت گرایی ، رضایتمندی مشتری وقصد خرید مجدد

نویسندگان

مهدی خراط زاده

دانشجوی رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

حمیدرضا پیکری

گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران