تحلیل شاخص های بهره وری شرکت های آب و فاضلاب شهری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 716

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WWJ-29-118_001

تاریخ نمایه سازی:

چکیده مقاله:

سرمایه گذاری کلان و صرف هزینه های فراوان عملیاتی از مشخصه های صنعت آب و فاضلاب در راستای انجام رسالت سازمانی آن است. برنامه ریزی تولید و بهبود بهره وری عامل های تولید در بستر مدل های کمی از شیوه های متداول در مدیریت سرمایه گذاری، هزینه و تامین منابع مالی است. این پژوهش با هدف شناسایی سهم و کشش های عامل های تولید آب شهری و بهره وری کل عامل های تولید در راستای برنامه ریزی تولید انجام شد. داده های مورد استفاده از نوع ترکیبی منطبق بر عامل های تولید (نیروی کار، موجودی سرمایه و انرژی) و حجم تولید طی بازه زمانی 1395-1385 در محدوده 34 شرکت آب و فاضلاب شهری (374 مشاهده) بود و از روش اقتصاد سنجی اثرات ثابت برای برآورد تابع تولید کاتد – داگلاس استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در صنعت آب و فاضلاب، کشش عامل نیروی کار 0/32، موجودی سرمایه 0/42 و انرژی 0/21 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بهره وری سرمایه، انرژی و کل عامل های تولید در سال های 1394 و 1395 کاهش یافته و بهره وری نیروی کار تقریبا ثابت مانده است. نتایج پژوهش می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند با ضریب اطمینان زیاد در راستای برنامه ریزی راهبردی تولید مورد استفاده مدیریت ارشد صنعت قرار بگیرد.

کلیدواژه ها:

تابع تولید کاب-داگلاس ، کشش عامل های تولید ، بهره وری جزیی ، بهره وری کل عامل های تولید

نویسندگان

سید حسین سجادی فر

مشاور اقتصادی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، تهران، ایران

مسعود خشایی

معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران، ایران

غلام رضا ابراهیم آبادی

مدیر کل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران، ایران

محمد داودآبادی

کارشناس ارشد مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران، ایران