بررسی پایداری باکتری ها به آنتی بیوتیک در مزرعه سبزی کاری منطقه کیاشهر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 371

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WSEC01_154

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی حضور کلیفرم های پایدار به آنتی بیوتیک در سبزی ها و خاک زیر کشت آنها انجام شد. از دو نمونه سبزی گشنیز و اسفناج و خاک زیر کشت آنها نمونه برداری شد. شمار کلیفرم های آن ها به روش استاندارد در محیط EMB تعیین شد. شاخص پایداری کلیفرم ها به آنتی بیوتیک های سفالکسین، جنتامایسین و سیپروفلوکساسین از تقسیم شمار باکتری ها در محیط دارای آنتی بیوتیک به محیط بدون آنتی بیوتیک به دست آمد. آزمون پایداری باکتری ایشریشیا کولی جدا شده از خاک و سبزی ها به آنتی بیوتیک به روش پخشیدگی قرص انجام شد. پیامد نوع آنتی بیوتیک بر شاخص پایداری کلیفرم های گیاه و (قطر هاله بازدارندگی) ZOI باکتری E. coli جدا شده از خاک و گیاه چشم گیر بود (P≤0/05). شاخص پایداری کلیفرم های گیاه در برابر آنتی بیوتیک سفالکسین (%13) بیش از 10 برابر بالاتر از دو آنتی بیوتیک دیگر بود. در مزرعه گشنیز، بیش ترین اندازه ZOI باکتری E. coli جدا شده از خاک و گیاه مربوط به سیپروفلوکساسین و در مزرعه اسفناج مربوط به جنتامایسن (خاک) و سیپروفلوکساسین (گیاه) بود. در خاک و گیاه هر دو مزرعه نیز E. coli جدا شده به آنتی بیوتیک سفالکسین پایدار بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که سبزی-های خوراکی منطقه کیاشهر دارای کلیفرم های پایدار به آنتی بیوتیک سفالکسین هستند.

نویسندگان

محمدباقر فرهنگی

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه گیلان

سجاد عبداله زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه گیلان

الهه قسمت پور

دانشجوی پیشین کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه گیلان