بهینه سازی چندمتغیره آماری به منظور بررسی رفتار الکتروشیمیایی ماینوکسیدیل در سطح یک حسگر نانوساختار جدید

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 549

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCNRT01_215

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

ماینوکسیدیل در شکل های مختلف دارویی، به منظور درمان فشار خون بالا و جلوگیری از ریزش مو استفاده می گردد. در پژوهش حاضر تهیه و شناسایی یک حسگر نانوساختار جدید به منظور بررسی رفتار الکتروشیمیایی ماینوکسیدیل با استفاده از روش آماری بهینه سازی چندمتغیره گزارش شده است. برای این منظور در ابتدا ترکیبات نانوساختار مس اکسید سنتز گردید. در مرحله بعد نانوساختارهای سنتزی، با استفاده از روش های مختلف از جمله طیف بینی پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) شناسایی شد. سپس با استفاده از ترکیبات نانوساختار فوق، یک حسگر الکتروشیمیایی اصلاحشده طراحی گردید. شناسایی حسگر نانوساختار اصلاح شده، با استفاده از روشهای میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM) ) و ولتامتری انجام گرفت. در مرحله بعد الکترود نانوساختار فوق به منظور مطالعات الکتروشیمیایی ماینوکسیدیل به کار گرفته شد. بهمنظور افزایش حساسیت و گزینش پذیری الکترود فوق نسبت به ماینوکسیدیل، از روشهای کمومتریک شامل طراحی مرکب مرکزی ( CCD) و روش سطح پاسخ (RSM) استفاده گردید. تحت شرایط بهینه الکترود اصلاح شده نانوساختار، افزایش چشمگیری در جریان پیک ولتامتری ماینوکسیدیل نسبت به الکترود اصلاح نشده نشان داد. این امر بیانگر خصلت کاتالیستی مناسب نانوساختارهای مس اکسید در انداره گیری ماینوکسیدیل می باشد. همچنین به منظور بررسی رفتار الکتروشیمیایی ماینوکسیدیل در سطح الکترود اصلاحشده، روشهای الکتروشیمیایی مختلف شامل ولتامتری چرخه ای (CV)، کرونوآمپرومتری، کرونوکولومتری و ولتامتری ضربان تفاضلی (DPV) مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با استفاده از رسم منحنی تنظیم، دامنه خطی غلظتی و حد تشخیص ماینوکسیدیل به ترتیب برابر با 0/005- 196/0 میکرومولار و 0/3 نانومولار به دست آمد. در نهایت توانایی الکترود اصلاح شده در نمونه های حقیقی مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عبدالمحمد عطاران

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران.گروه شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان، دلیجان، ایران

اسما خوبی

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان، دلیجان، ایران.گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

مرتضی انحصاری

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، نراق، ایران

سیده شیما جلالی

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان، دلیجان، ایران