بررسی ترکیبات شیمیایی، خواص ضد میکروبی و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاه جعفری وحشی Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,506

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCNRT01_055

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق، ترکیبات شیمیایی، خواص ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی اسانس گیاه جعفری وحشی با نام علمی Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm مورد مطالعه قرار گرفت. گیاه مورد آزمایش از منطقه ی باباامان واقع در استان خراسان شمالی در خرداد ماه 1395 جمع آوری شد. اسانس گیاه توسط دستگاه کلونجر و با استفاده از روش تقطیر با آب استخراج شد. شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی صورت پذیرفت. در این مطالعه برای ارزیابی خواص آنتیاکسیدانی از دو آزمون دی فنیل پیکریل هیدرازیل (DPPH) و فعالیت آنتی اکسیدانی آهن احیا شده (FRAP) استفاده شد. همچنین، سنجش اثرات ضدمیکروبی اسانس گونه ی مورد نظر بر علیه 3 میکروارگانیسم اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اوریوس و باسیلوس آتروفیوس با استفاده از روش چاهکهای آگار مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه ی آنالیز اسانس، 31 ترکیب شناسایی شد که در مجموع 92/16 درصد کل ترکیبات اسانس را تشکیل میداد. ترکیبات آلفا-ترپینولن 14/39)درصد)، -2استیل فوران 10/56) درصد)، 2،-3دی متیل سیکلو هگزانول 7/76) درصد)، پارا سیمن-8 ال 6/18) درصد)، -n)3پنتانویل) تیوفن ( 5/94 درصد)، جرماکرندی 5/18)درصد) و لیمونن 4/49) درصد) اجزا اصلی تشکیل دهندهی اسانس بودند. در این مطالعه میزان IC50 برای اسانس اندامهای هوایی گیاه، 571 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد در صورتی که این مقدار برای آنتی اکسیدان سنتزی BHT ، 409 میکرو-گرم بر میلیلیتر گزارش شد. همچنین توانایی احیاکنندگی آهن توسط اسانس، 77/27 ∓0/5 میکرو مول یون فروس بر میلی گرم اسانس گزارش گردید. مقادیر MIC و MBC برای اسانس جعفری وحشی به ترتیب در محدودهی -0/11 0/0125 میلیگرم بر میلی لیتر و 0/05-0/22 میلیگرم بر میلی لیتر به دست آمد. روند فعالیت ضد میکروبی اسانس در برابر باکتری های مورد بررسی به ترتیب زیر حاصل شد:E. coli

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فهیمه دوست زاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

علی فیروزنیا

استادیار دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران

ملیحه صمدی کاظمی

استادیار دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران