تعیین کمی روی به روش طیف سنجی نور مریی در فرایند بازیابی روی از غبار کوره های فولادسازی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 392

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNCRT01_011

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

استخراج روی از غبار کوره های فولاد سازی موضوع بسیاری از تحقیقات محققین در سه دهه اخیر بوده است. از آنجاکهروش جذب اتمی به عنوان مرسومترین روش اندازه گیری غلظت عناصر در محلول، نیازمند به تجهیزات و محلول هایکالیبراسیون گران قیمت است، جایگزینی روشی ارزان برای اندازه گیری کمی روی اهمیت ویژه ای دارد. در این تحقیق فرایندگام به گامی جهت تعیین کمی روی از غبار کوره قوس الکتریکی توسط لیگاند زینکون و به روش طیف سنجی نور مریی ارایهشده است. بدین منظور اثر پارامترهایی همچون پهاش، یون مزاحم آهن و غلظت روی در تعیین کمی میزان روی بررسی شدهاست. از روش اضافه نمودن استاندارد جهت اندازه گیری روی و تعیین بازه خطی جذب استفاده شده است. نتایج نشان میدهدطول موج پیک جذب برای محلول حاوی زینکون بدون عنصر روی و با عنصر روی به ترتیب مقادیر 480 و 620 نانومتر است.بیشترین مقادیر تفکیک و جذب در پ هاش 9 حاصل گردید. تفاوت محسوس در طول موج جذب نشان دهنده مناسب بودنزینکون به عنوان عامل کمپلکس ساز است. نتایج همچنین نشان میدهد که وجود مقادیر بالایی از یون آهن در غبار کوره هایفولادسازی موجب ایجاد اختلال در فرایند کمپلکس سازی زینکون با روی در محلول می شود. از آمونیاک جهت حذف آهن ازطریق ایجاد رسوب استفاده گردید. در نهایت مقادیر کمی روی به دست آمده به روش طیف سنجی نور مریی با نتایج جذباتمی مقایسه گردد و نشان داد نتایج به دست آمده از دو روش با خطای کمتر از 1% بر هم منطبق هستند.

کلیدواژه ها:

طیف سنجی نور مریی ، زینکون ، غبار کوره قوس الکتریکی ، پ هاش ، یون مزاحم ، روش اضافه نمودن استاندارد

نویسندگان

سیدمحسن موسوی نژاد

عضو هیات علمی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گروه مواد و متالورژی

طاهره حیدری

عضو هیات علمی،دانشگاه فردوسی مشهد، گروه شیمی