بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی سیل خروجی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مطالعه موردی زیرحوضه ساروق چای)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 689

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC17_230

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

تغییرات کاربری اراضی در یک حوضه آبریز، به فرآیندهای هیدرولوژیکی در آن حوضه آبریز اثر گذار خواهد بود. و تعادل طبیعی جریان آب را مختل میکند. در این تحقیق، تغییر مولفه های هیدرولوژیکی زیرحوضه ساروق چای در حوضه آبریزدریاچه اورمیه در نتیجه تغییرات کاربری اراضی در سالهای 1388 و 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تعیین تغییرات کاربری اراضی زیرحوضه ساروق چای، تصاویر ماهوارهای ETM+ در سالهای 1388 و 1394 با ضریب تفکیک مکانی 30 متر و با بهره گیری از نرم افزار ENVI 5.3 به کار گرفته شدند که با استفاده از طبقهبندی نظارت شده به 6 نوع کاربری طبقه بندی گردیدند. با توجه به این طبقه بندی، اراضی با کاربری باغی و دیمی با افزایش مساحت و کاربری مراتع متراکم، متوسط و ضعیف با کاهش مساحت روبهرو شدند. جهت بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر دبی خروجی از زیرحوضه ساروق چای، از مدل HEC-HMS استفاده شد. نتایج این مدل به صورت کاهش شماره منحنی CN، افزایش تلفات اولیه، کاهش ارتفاع و ضریب رواناب، کاهش دبی حداکثر و کاهش دبی متوسط بوده که تاثیر تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ساروق چای و کاربری اراضی محدوده آن را بر مولفه های سیلاب به خوبی روشن است.

نویسندگان

سالار سرکشی

دانشجوی رشته کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه

جعفر چابکپور

استادیار و عضو هییت علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه

رسول دانشفراز

دانشیار و عضو هییت علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه

جواد محدثی

دانشجوی رشته کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه