شناسایی عوامل موثر بر مهارت های اجرایی مربیان زن کاراته سبک کنترلی شهر تهران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 464

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA13_029

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر مهارت های اجرایی مربیان زن کاراته سبک کنترلی شهر تهران بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مربیان کاراته سبک کنترلی به تعداد 800 نفر بودند . نمونه آماری به صورت دردسترس و هدفمند که با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، 260 مربی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران ( 12 نفر)، تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/94 و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار PLS3 و SPSS24 استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که متغیر عملکرد فنی مربی ( 26 درصد)، عملکرد تیم (25 درصد) و آموزش و رشد مربیان ( 16 درصد)، متغیر رفتارهای کاری و فنی ( 16 درصد)، بعد حفظ و نگهداری تیم (13 درصد)، بعد روابط عمومی با شناخت تیم با (8 درصد ) و در نهایت بعد امور مالی تیم ( 7 درصد) به طور مستقیم دارای اثر مثبت و معناداری با مهارت های اجرایی مربیان کاراته سبک کنترلی شهر تهران است و تغییرات آنها را تبیین می کند.نتیجه گیری: در نهایت بر اساس یافته های فوق پیشنهاد می شود که مربیان فعال در لیگ برتر کاراته در بخش بندی مهارت های و اهدف خود علاوه بر ویژگی ها محیطی تیمی به منفعت های مربوط به پویایی درون گروهی و رفتار جمعی از جمله از منظرهای ارتباطی، شناخت تیم و افزایش توانایی فنی خود توجه نمایند.

نویسندگان

معصومه حسینی

استادیارمدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

ابوالفضل فراهانی

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

افسانه فیض ابادی

دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور