عوامل موثر بر رفتار خریداران آنلاین بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 570

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECCONF05_027

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر رفتار خریداران آنلاین از طریق مدل پذیرش تکنولوژی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن به منظور الگوی مناسب می باشد.جامعه مورد مطالعه شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن می باشند که بالغ بر 15000نفر است که در سال تحصیلی 1396-97 اشتغال به تحصیل داشتند . بر اساس جدول مورگان، 375 نفر از جامعه مذکور انتخاب شد. نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی میباشد.برای تعیین ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه ها، روایی محتوایی آن با نظرخواهی متخصصان مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر آن به منظور برآورد همسانی درونی بین سوالها و مولفه ها از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد. که اعتبار شاخص کلی عوامل موثر بر رفتار خریداران آنلاین (0/89)بدست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های اثر گذار بر رفتار خریداران آنلاین عبارتند از عوامل اجتماعی، عوامل سازمانی ، ویژگی های نوآوری ، درک آسانی کاربرد، استفاده از فناوری، سودمندی، اعتماد، لذت، کیفیت، هنجاراجتماعی، تمایل به خرید وعوامل فردی است بر اساس این مولفه ها مدلی ارایه شد که برازش آن مناسب بود، درشرایط موجود عوامل اجتماعی ، عوامل سازمانی ، ویژگی های نوآوری ، درک آسانی کاربرد، استفاده از فناوری بر رفتار خرید آنلاین تاثیر ندارد. میانگین سودمندی، اعتماد، لذت، کیفیت، هنجاراجتماعی، تمایل به خریدوعوامل فردی به صورت معناداری بیشتراز 3 بود.

نویسندگان

مریم چناری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ایوانکی

محمد ربیعی

استادیار دانشگاه ایوانکی