بررسی اپیدمیولوژی بیماری میاستنی گراویس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان شهرستان همدان در طی سال های 94-1385

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,270

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSMED19_246

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: بیماری میاستنی گراو یک بیماری خود ایمنی در محل اتصال عصب عضله است. این بیماری به صورت خستگی زودرس و ضعف عضلات، پس از فعالیت های ارادی ظاهر می شود. میاستنی گراو بحرانی ممکن است به فلج اندام منجر شود و در موارد عدم تشخیص منجر به مرگ خواهد شد. اما برخی اقدامات درمانی وجود دارد که تا حد زیادی بیماری را کنترل و کارکردفرد را بهبود می بخشد. لذا در این مطالعه هدف بررسی اپیدمیولوژی بیماری میاستنی گراو در شهرستان همدان در طی سال های 1385-1394در جهت دستیابی به میزان شیوع نسبی این بیماری در شهرستان همدان و در نتیجه اجرای اقدامات درمانی مناسب می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه ی مقطعی، اطلاعات پرونده بیماران میاستنی گراو مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان، در یک دوره 8 ساله مورد بررسی قرار گرفت. تعیین ارتباط متغیرها با آزمون کای‎دو و تی دو نمونه مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. یافته ها: میانگین سن بیماران15/8± 45/6 می باشد. اغلب بیماران(55/7 درصد) زن و 72/5 درصد بیماران متاهل بودند. ضعف، بی حالی و خستگی زودرس شایع ترین (47/5 درصد) علامت در بیماران بود. عدم تعادل در راه رفتن کمترین (11/3 درصد) میزان بروز را داشت. ارتباط جنسیت با علایم ظاهر شده در مبتلایان معنادار نبود( P> 0/05). سن بیماران با تنگی نفس و عدم تعادل در راه رفتن ارتباط معنادار داشت( P<0/05). نتیجه گیری: در نمونه مورد بررسی اغلب بیماران را افراد جوان تشکیل می دهند و علایم ظاهر شده در آنان مشابه حالات ساده پس از فعالیت های شدید روزانه و خستگی های ناشی از آن می باشد. لذا توصیه می شود که سطح آگاهی در مورد این بیماری و علایم احتمالی آن افزایش یابد. همچنین در صورت تشخیص به موقع، اقدامات درمانی و دارویی مناسبی جهت درمان این بیماری وجود دارد، بنابراین توجه به عوامل موثر بر ابتلا به این بیماری و روش ها و اقدامات کارآمد دارویی و درمانی امری ضروری خواهد بود.

نویسندگان

نسیم کریمی

گروه آمارزیستی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

مولود بیات

گروه پرستاری، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

قدرت اله روشنایی

گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

مهردخت مزده

گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.