تاثیر ارایه مشاوره همراه با پیگیری تلفنی بر کاهش شدت خستگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 510

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSMED19_015

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: خستگی یکی از علایمی است که بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز از آن رنج می برند و کمتر مورد توجه قرار می گیرد. ارایه مشاوره ای توصیه ها و مراقبت ها همراه با پیگیری تلفنی در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن نظیر مولتیپل اسکلروزیس می- تواند در کاهش علایم بیماری موثر باشد. لذا مطالعه ای با هدف تعیین تاثیر ارایه مشاوره و پیگیری تلفنی بر میزان خستگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس انجام گردید. مواد و روش ها: کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده ای بر روی 70 بیمار مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به درمانگاه مولتیپل اسکلروزیس بیمارستان فرشچیان سینای همدان در سال1396 انجام گردید. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند. پس از اخذ رضایت کتبی، مشاوره و پیگیری تلفنی به مدت دو ماه، در هفته اول (دو تماس در مورد برنامه دارویی شامل اهمیت و نحوه رعایت مصرف صحیح داروها طبق نظر پزشک)، در هفته دوم (دو تماس در مورد برنامه رژیم غذایی شامل مواد غذایی مناسب، اهمیت حفظ رژیم غذایی سالم ، تغذیه مناسب در کنترل مشکلات مربوط به مثانه ، تغذیه مناسب در کنترل یبوست ، تغذیه مناسب در کنترل مشکلات جویدن و بلع و نقش ویتامین ها در بیماری ام اس)، در هفته سوم (دو تماس در مورد اهمیت ورزش و نحوه و نوع فعالیت های توصیه شده)، در هفته چهارم (دو تماس در مورد تاثیر استرس بر تشدید علایم بیماری مولتیپل اسکلروزیس و روش های کاهش استرس) و در چهار هفته دوم (چهار تماس هفتگی) به منظور یادآوری و پیگیری رعایت مطالب گفته شده در چهار هفته اول مشاوره و پیگیری تلفنی انجام گرفت. قبل و در پایان مداخله پرسشنامه شدت خستگی تکمیل گردید. این مطالعه با کد IRCT2017052734161N1 در مرکز کارآزمایی بالینی ایران و با کد IR.UMSHA.REC.1396.183 در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی همدان به ثیت رسیده است. یافته ها: میانگین نمرات شدت خستگی گروه آزمون و کنترل قبل از ارایه مشاوره همراه با پیگیری تلفنی تفاوت آماری معنی داری نداشت. در حالیکه در گروه آزمون میانگین نمرات شدت خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس قبل و بعد از مشاوره با پیگیری تلفنی تفاوت معنی داری داشت (p<0/05) بطوری که در این بیماران شدت خستگی کاهش یافته بود. نتیجه گیری: ارایه مشاوره همراه با پیگیری تلفنی در کاهش شدت خستگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس توصیه می شود.

نویسندگان

سکینه عبدالمالکی

گروه پرستاری داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

علی بیکمرادی

گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

لیلی تاپاک

گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

مهردخت مزده

گروه نورولوی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران