تاثیر رایحه درمانی ترکیبی برکیفیت خواب بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 662

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSMED19_006

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: اختلال خواب و کاهش استراحت در زمان بستری بیماران عروق کرونر، عامل تحریک کننده حملات قلبی می باشد. راه های متفاوتی برای بهبود کیفیت خواب وجود دارد. رایحه درمانی یکی از شیوه های بهبود کیفیت خواب است. هدف این پژوهش تعیین تاثیر رایحه درمانی ترکیبی برکیفیت خواب بیماران سندروم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی انجام شده در سال 1395، 60 بیمار با تشخیص سندروم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان 22 بهمن شهر گناباد با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بطور تصادفی در گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. گروه آزمون سه شب متوالی، رایحه درمانی با ترکیبی از اسانس های اسطوخودوس، بابونه و بهارنارنج به ترتیب با نسبت های 6، 2و 0/5 را استشمام کرده و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای از سوی پژوهشگر دریافت نکردند. در شروع و پایان مطالعه، جهت بررسی کیفیت خواب، مقیاس دیداری وران، اشنایدر- هالپرن تکمیل شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 و آزمون های آماری تی مستقل، کای اسکویر، دقیق فیشر، مورد بررسی قرار گرفت و سطح معناداری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد. یافته ها: نمونه ها در هر گروه 30 نفر بودند که از نظر ویژگی های زمینه ای تفاوت معناداری نداشتند (p> 0/05). اختلاف میانگین نمره اختلال خواب، اثربخشی و خواب تکمیلی پس از مداخله نسبت به قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنی داری داشت (p<0/001) بطوریکه میانگین نمره اختلال خواب و خواب تکمیلی در گروه کنترل افزایش و در گروه آزمون کاهش و میانگین نمره اثربخشی خواب در گروه کنترل کاهش و در گروه آزمون افزایش داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رایحه درمانی ترکیبی بعنوان روشی کم هزینه و بدون عارضه می تواند باعث بهبود کیفیت خواب بیماران سندروم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب گردد.

نویسندگان

حسین اعلمی

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

جواد باذلی

عضو هیات علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

مهری مقدس نوقابی

دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

حسین محمدزاده مقدم

گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران